Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zgodnie z opinią w sprawie braku podstaw do żądania zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaprezentowaną przez Urząd Zamówień Publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający w zależności od wartości przedmiotu zamówienia żąda lub odpowiednio może żądać od wykonawcy będącego osobą fizyczną wyłącznie oświadczenia w zakresie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dalej p.z.p.

Zgodnie z opinią UZP, na podstawie rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) zamawiający nie ma możliwości żądania od wykonawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenia o wpisie do CEIDG.

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację upadłego. W celu udowodnienia braku podstawy do wykluczenia z postępowania w oparciu o powyższą przesłankę zamawiający żąda lub może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

W przypadku, w którym wykonawca jest osobą fizyczną, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający żąda lub może żądać oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Z powyższego wynika więc, iż od wykonawcy będącego osobą fizyczną zamawiający żąda lub może żądać jedynie oświadczenia, nie zaś aktualnego odpisu z właściwego rejestru, np. z CEIDG.

UZP w powołanej opinii wyraźnie wskazał, że "ze względu na brak ujawnienia w treści wpisu do ewidencji gospodarczej informacji dotyczących upadłości podmiotu wpisanego, należy stwierdzić, że pojęcie "właściwy rejestr", nie obejmuje ewidencji działalności gospodarczej". Innymi słowy mówiąc, jeżeli z danego rejestru nie będą wynikały informacje dotyczące upadłości lub rozpoczęcia likwidacji wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie, to brak jest podstaw do jego żądania.

Z drugiej jednak strony warto wskazać, że powyższe stanowisko, choć słuszne z celowościowego punktu widzenia, nie do końca spójne jest literalnym brzmieniem przepisu. W przepisie wskazano bowiem wyraźnie, że zamawiający żąda/może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Zgodnie zaś z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca (czyli także osoba fizyczna) może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestrem publicznym jest natomiast rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne). W świetle powyższego, ewidencja działalności gospodarczej również stanowi rejestr. Skoro tak, to co do zasady zamawiający może wymagać od wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, odpisu z CEIDG. Z całą jednak pewnością w dokumencie tym nie znajdzie informacji, które pozwolą mu zweryfikować, czy taki wykonawca spełnia przesłankę, o jakiej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

Polecamy też: Czy zaświadczenie z CEIDG musi być podpisane przez wykonawcę?