Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma aktualnie postać dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej, które nie wymagają dla swej ważności podpisu wykonawcy.

Na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wydanego w oparciu o delegację zawartą w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawcę w ofercie aktualnego zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  – dalej u.o.s.d.g. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Obecnie przedsiębiorca, który chciałby uzyskać aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji musi je wydrukować ze strony internetowej CEIDG. Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do żądania, by taki wydruk, załączany do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, został podpisany przez wykonawcę (przedsiębiorcę).

Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy u.o.s.d.g. wprowadzają możliwość zastąpienia zaświadczenia o wpisie do CEIDG oświadczeniem przedsiębiorcy. Jak czytamy na stronach dedykowanych CEIDG, wprowadzenie oświadczeń w u.o.s.d.g. jest wyrazem zaufania administracji do obywateli i przedsiębiorców. Jest to także kolejny krok Ministerstwa Gospodarki podjęty na rzecz upraszczania procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem firmy.
Przepisy u.o.s.d.g. pozostawiają obywatelowi i przedsiębiorcy wybór. Może on złożyć oświadczenie albo dostarczyć zaświadczenie. Pamiętać należy, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmioty odbierające oświadczenie mają prawo weryfikować treści w min zapisane, w przypadku, gdy podejrzewają, że dokument zawiera nieprawdę.

Polecamy też: Czy należy żądać zaświadczenia z CEIDG od osoby fizycznej?