Przepis art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. wyraźnie wskazuje, że charakter więzi prawnej łączącej wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał jest bez znaczenia. Nie muszą być to podmioty jakkolwiek powiązane formalnie lub kapitałowo. Istotne jest wyłącznie, aby istniało między nimi wiążące, to jest możliwe do egzekwowania, zobowiązanie pozwalające zamawiającemu uznać, że potrzebny potencjał rzeczywiście będzie w powierzony wykonawcy w celu prawidłowego wykonania zamówienia. W ramach badania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien ustalić, na czym faktycznie będzie polegało wykorzystanie udostępnionego obszaru, to znaczy w jaki sposób i w jakim obszarze wykonawca będzie rozporządzał tym potencjałem przy wykonywaniu umowy.

Chociaż omawiany przepis daje wykonawcom dużą dowolność w korzystaniu z potencjału podmiotów trzecich, trzeba jednak uczynić kilka istotnych zastrzeżeń. 

Po pierwsze nie można opierać uprawnienia do dysponowania obcym potencjałem o zobowiązania blankietowe, abstrakcyjne, to znaczy niezłożone w związku z konkretnym postępowaniem. Przyjmuje się, że decyzja podmiotu trzeciego o udostępnieniu potencjału, który musi być w faktycznej dyspozycji wykonawcy, musi być powzięta z dostatecznym rozeznaniem co do warunków udziału w postępowaniu oraz warunków realizacji zamówienia. Zatem wyraźna i jednoznaczna wola udostępnienia potencjału powinna się przejawiać we wskazaniu rodzaju zasobu, czasu oraz sposobu jego udostępnienia, jak i konkretnego wykonawcy oraz postępowania, do którego zobowiązanie jest składane.

Po drugie ocena faktycznego dysponowania określonym potencjałem podmiotu trzeciego musi być dokonywana w powiązaniu z realiami wykonywania zamówienia w kontekście udostępnionego potencjału. Nie da się mianowicie udostępnić wiedzy i doświadczenia, nie będąc jednocześnie zaangażowanym w wykonanie zamówienia. Wiedza i doświadczenie jako zasoby nierozerwalnie związane z konkretnym podmiotem nie mogą być samodzielnie przedmiotem obrotu.

Po trzecie korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego nie może być sposobem na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w stopniu wyższym niż minimalnie wymagany do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawca, który korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, nie może być uprzywilejowany w stosunku do wykonawców, którzy są w stanie spełnić warunki uczestnictwa w przetargu samodzielnie. W efekcie w postępowaniach przewidujących etap prekwalifikacji określonej liczby wykonawców do udziału w dalszej części postępowania, gdzie dysponowanie danym potencjałem ponad wymagane minimum jest premiowane dodatkowymi punktami, wykonawca wykazujący spełnianie warunków w oparciu o zdolności podmiotów trzecich nie otrzyma dodatkowych punktów.

Więcej>>