Odpowiedź:
Ani ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., ani ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. - nie wskazują, jakie elementy powinien zawierać wniosek organu wydającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów.

Takich wskazań nie zawiera również ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) - dalej u.i.o.ś. A skoro tak, to należy kierować się postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w szczególności dotyczącymi składania podań.

Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz prowadzoną przez jego instalację, dane organu wydającego decyzję, przyczynę kierowania wniosku wraz z podstawą prawną żądania przeprowadzenia kontroli (art. 41a u.o.).

Przepisy nie określają, który z organów ustala termin kontroli, stąd w tej sprawie organ administracji i WIOŚ powinny się porozumieć, mając na względzie, że o terminie kontroli musi być zawiadomiony przedsiębiorca, bowiem ma on prawo w niej uczestniczyć, chociaż od ustaleń WIOŚ nie może się odwoływać (art. 41a ust. 3 u.o.). Organ wydający decyzję, jako gospodarz postępowania, może jednak zaproponować termin.

W mojej ocenie, organ wydający decyzję nie musi precyzować, co w ramach kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska ma być badane. Wynika to z przepisów p.o.ś. oraz u.i.o.ś.

Z art. 41a u.o. nie wynika również, czy wraz z wnioskiem organ wydający decyzję powinien przesłać do WIOŚ akta sprawy, czy może ich część, czy też powinien je dostarczyć w dniu kontroli. Wydaje się jednak, że wszczynając kontrolę, WIOŚ powinien już posiadać jakiekolwiek informacje o planowanym zamierzeniu, w tym jego kwalifikacji jako przedsięwzięcia, bowiem im większa skala działalności, tym kontrola bardziej skomplikowana, wymagająca uprzedniego przegotowania, np. w zakresie dotrzymywania standardów ochrony środowiska czy oddziaływania instalacji na stan środowiska.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami