W mpzp zaprojektowano drogę publiczną (pieszojezdną) o szerokości 5,0 m. Projektowana droga przebiega po starym śladzie drogi gruntowej o szerokości 2,5 m, "zachodząc" z obydwu stron na prywatne działki oznaczone w mpzp jako budowlane (MN). Gmina warunkuje staranie się o uzyskanie pozytywnej decyzji na pozwolenie na budowę wykonaniem przez zainteresowanych właścicieli nowo projektowanej w mpzp drogi o szerokości 5,0 m.

Czy gmina działa zgodnie z prawem?

Czy dokonywanie podziałów geodezyjnych oraz ustanawianie służebności lub wykupywanie nieruchomości zajętych pod drogi należy do obowiązków gmin?

W jakim zakresie gmina ma obowiązek partycypować w inwestycji "z urzędu"?

Odpowiedź

Gmina nie ma prawa żądać od właścicieli nieruchomości, na których potencjalnie zlokalizowana będzie droga publiczna, finansowania, czy tez współfinansowania inwestycji drogowej, w tym wypadku budowy drogi gminnej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym  zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej m.in. poprzez budowę dróg gminnych.

O ile gmina zdecyduje się realizować inwestycje drogową, to w sprawie winny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) , która w Rozdziale 3 zawiera szczegółowe regulacje dotyczące procedury nabywania nieruchomości pod drogę publiczną i związaną z tym regulację w sprawie wypłat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie droga.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)