Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Matka wystąpiła o objęcie nauczaniem indywidualnym jej syna.

Powołała się na wyniki badań, z których wynikało, iż u dziecka występuje niski poziom przystosowania społecznego w klasie, wysoki poziom niepokoju i lęku oraz wysoka wrażliwość emocjonalna.
 

Matka wyjaśniła, iż stwierdzone zaburzenia powodują, iż jej dziecko w efekcie osiąga bardzo niskie wyniki w nauce.

Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej orzekł o braku podstaw indywidualnego nauczania.

Matka dziecka złożyła skargę do WSA.

WSA wyjaśnił, iż podstawą orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego mogą być jedynie przyczyny zdrowotne.

Zdaniem sądu w żadnym przypadku podstawą do stwierdzenia potrzeby nauczania indywidualnego nie może być brak postępów w nauce, czy też problemy w sferze emocjonalnego i społecznego funkcjonowania ucznia w szkole.

Temu służą zajęcia terapeutyczne lub też zajęcia wyrównawcze – podkreślił WSA.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 52/14, prawomocny