Od kwietnia wnioski o przyznanie 500 zł będą mogli składać nie tylko rodzice, lecz także osoby sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnimi. Tym ostatnim świadczenia będą wypłacać powiaty.

Nie wszystkie przepisy związane z wypłatą świadczeń są jednak precyzyjne i jasne.

W czasie gdy wchodziła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), rodziny mogły zdecydować czy chcą funkcjonować na jej podstawie, czy dalej podlegać pod ustawę o pomocy społecznej.

Z obecnych przepisów nie wynika jednak jasno czy rodziny, które wybrały drugie rozwiązanie, również powinny otrzymywać 500 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, iż dodatek wychowawczy przysługuje niezależnie od tego, na podstawie której ustawy opiekunowie otrzymują środki. Jednak otrzymanie dodatku jako samodzielnej formy wsparcia nie będzie możliwe.

Powiaty nie wiedzą również czy rodzina zastępcza powinna składać jeden wniosek na wszystkie dzieci, czy na każde odrębnie.

Zdaniem PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) dodatek jest przyznawany na dziecko, w związku z tym wniosek powinien być wypełniany oddzielnie na każde z nich. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywają dzieci w różnym wieku i w różnym czasie osiągają pełnoletniość. Wydawanie jednej decyzji wymagałoby jej zmiany za każdym razem, gdy takie zdarzenie nastąpi.

(Gazeta Prawna)