Składane do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych będą oceniane także według dodatkowych kryteriów. Skorzystają głównie gminy poszkodowane w wyniku powodzi.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych przewidziano dodanie załącznika, określającego dodatkowe kryteria oceny wniosków. Będą one preferować przedsięwzięcia realizowane przez samorządy dotknięte skutkami powodzi. W projekcie proponuje się wprowadzenie dwóch dodatkowych kryteriów, mianowicie - liczby planowanych lokali przeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi oraz rozmiarów zniszczeń zasobu mieszkaniowego na terenie gminy w wyniku powodzi. Projekt nowelizacji rozporządzenia to pochodna wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota 31/2010.