Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga D.D. na bezczynność wojewody pomorskiego, który nie wydaje cudzoziemcowi karty pobytu.

Z akt przedstawionych sądowi wynika, że cudzoziemiec wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt w charakterze rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Czytaj też: Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać polskie obywatelstwo >

Zlecenie wyrobienia karty pobytu

W październiku 2021 r. wojewoda orzekł o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy piśmie z 11 października 2021 r. skierowanym do organu pełnomocnik skarżącego przedłożył dowód opłaty za wydanie karty pobytu oraz wskazał, że skarżący rezygnuje z adresu na karcie, zaś 3 listopada 2021 r. do wojewody wpłynęło ponaglenie na niezałatwienie w terminie sprawy o wydanie karty pobytu.  W konsekwencji 10 listopada 2021 r. wojewoda zlecił wygenerowanie karty pobytu.

Formularz wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu - WZÓR >

Skarga do WSA

W skardze do sądu reprezentowany przez pełnomocnika D.D. wniósł o:

  • zobowiązanie organu do wydania karty pobytu w ciągu dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  • stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności, która miała dodatkowo miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz
  • wymierzenie organowi grzywny

 

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że wykładnia ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wskazuje, iż bezpośrednio po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE organ z urzędu wydaje kartę pobytu, którą cudzoziemiec zobowiązany jest odebrać osobiście.

Czytaj też: Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę >

Z kolei wykładnia art. 35 par. 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, że powinno to się odbyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji, jeśli trzeba by przeprowadzać postępowanie wyjaśniające.

Skarżący winien zatem do 5 listopada 2021 r. odebrać osobiście kartę pobytu, co w realiach sprawy nie miało miejsca.

Zasadna skarga cudzoziemca

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że skarga jest zasadna.

- Pomimo podjęcia kroków zmierzających do wydania cudzoziemcowi dokumentu, mamy do czynienia z bezczynnością organu - orzekł WSA w Gdańku. Stwierdził, że wydanie karty pobytu, będące konsekwencją ostatecznej decyzji o zezwoleniu na pobyt cudzoziemca w Polsce, stanowi zakończenie procedury legalizującej pobyt cudzoziemca w Polsce. Dokument ten stanowi jednocześnie potwierdzenie prawa pobytu cudzoziemca na terenie kraju, tj. Polski i jego tożsamości, uprawnia go też do przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Dodać należy, że stosownie do treści art. 235 ust. 1 u.c. kartę pobytu wydaje się po uiszczeniu opłaty.

Analizując podjęte w sprawie działania organu sąd podkreślił, że decyzja kończąca postępowanie została wydana w dniu 5 października 2021 r., tymczasem zlecenie wygenerowania karty pobytu miało miejsce dopiero w 10 listopada 2021 r., a zatem ponad miesiąc od zakończenia sprawy. Zdaniem Sądu, postępowanie w sprawie wydania karty pobytu powinno zostać zakończone w terminie wynikającym z art. 35 par. 2 k.p.a. w związku z art. 35 par. 3 k.p.a., to jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesięcznym, gdyż postępowanie to nie wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Czytaj: Początek biegu terminu na wydanie decyzji odwoławczej w postępowaniu administracyjnym >

Wojewoda kary nie zapłaci

Jak zaznaczył sam organ w odpowiedzi na skargę, wyrobienie karty pobytu jest czynnością materialno-techniczną, a więc ze swojej istoty powinno nastąpić niezwłocznie. W tej sytuacji przyjąć należy, że termin na jej wykonanie upłynął bezskutecznie najpóźniej z dniem 5 listopada 2021 r.  WSA stwierdził, że to dowodzi przekroczenia terminu zakreślonego przez ustawodawcę bez jednoczesnego dochowania aktu staranności. Zdaniem WSA nie ulega wobec tego wątpliwości, że wojewoda pomorski dopuścił się zarzucanej mu przez skarżącego bezczynności.

Ponadto organ do dnia wydania wyroku w tej sprawie, to jest do 13 stycznia 2022 r., nie poinformował WSA o załatwieniu sprawy to jest o wydaniu karty pobytu. Z tych względów sąd, uwzględnił skargę i zobowiązał organ do wydania skarżącemu karty pobytu w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (punkt pierwszy sentencji wyroku). Sąd uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, więc wojewoda kary nie zapłaci.  Ale przyznał skarżącemu od wojewody 200 zł tytułem kosztów procesu.

Sygnatura akt III SAB/Gd 130/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 13 stycznia 2022 r.