1. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2015.
25. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
Rok wydania: 2015.
3. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Finanse publiczne. Przepisy.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Autorzy: Aneta Bazan, Józef Edmund Nowicki.
Rok wydania: 2015.
Jest to drugie wydanie komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawierające szczegółowe omówienie wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, a także tezy i uzasadnienia ponad 2000 orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, a ponadto Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii Urzędu Zamówień Publicznych.  

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz.
Autor: Paweł Czechowski (red. nauk.).
Rok wydania: 2015.
W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste służebności. 
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł