1 Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo.
Autor: Hanna Knysiak-Sudyka.
Rok wydania: 2015.
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Opodatkowanie nieruchomości .
Autorzy: Barbara Janiak, Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz.
Rok wydania: 2016.
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę opodatkowania nieruchomości. Publikacja w sposób przekrojowy wskazuje na podatkowe skutki nabycia nieruchomości, jej posiadania w ramach działalności gospodarczej i poza nią, prowadzenia procesu deweloperskiego oraz zbycia nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Opodatkowanie nieruchomości
Barbara Janiak, Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

3. Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym.
Autorzy: Michał Kasiński (red. naukowy), Małgorzata Stahl (red. naukowy), Katarzyna Wlaźlak (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości.
Autor: Ryszard Strzelczyk.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz .
Autorzy: Artur Rycak, Magdalena Barbara Rycak, Jakub Stelina, Jerzy Stępień (wstęp).
Rok wydania: 2013.
W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków pracy pracowników samorządowych, ich wynagradzaniu oraz ważne i skomplikowane zagadnienia z zakresu czasu pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)