Jest to najważniejsza zmiana w zakresie zasad udzielania pomocy w stosunku do obecnie obowiązujących (wynikających z obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.) ). Banki będą mogły udzielać pomocy ze środków utworzonych przez siebie instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dalej: RPO) – uzyskanych bezpośrednio z RPO na podstawie umowy o dofinansowanie lub ze środków Funduszu Powierniczego w ramach inicjatywy JEREMIE zasilanego z wkładów finansowych z RPO.

Pomoc udzielana na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu jest finansowana środkami RPO, tj.: z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z przyjętymi zasadami przepływów finansowych w ramach perspektywy 2007-2013.

Projektowane rozporządzenie wpłynie na budżety samorządów województw w takim zakresie, w jakim wpływ ten wynika z ich roli jako Instytucji Zarządzających RPO – podmiotów otrzymujących z budżetu środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w celu przekazania ich swoim beneficjentom.

Inicjatywa JEREMIE (Inicjatywa Wspólnych Zasobów dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jest inicjatywą autorstwa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która powstała w celu ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do różnego rodzaju produktów finansowych.

Z punktu widzenia badania występowania pomocy publicznej istotne jest wskazanie, że przepływy finansowe w ramach inicjatywy dokonywane są w następującym porządku i przez kolejne poziomy:
1. Fundusz Powierniczy JEREMIE (zasilany m.in. z wkładów z RPO dokonywanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi),
2. tzw. pośrednicy finansowi,
3. małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pośrednikami finansowymi, w zależności od produktu, mogą być, zgodnie z założeniami przedmiotowej koncepcji, różne instytucje – przede wszystkim banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, fundusze venture capital. Natomiast typowe produkty w ramach inicjatywy to: pożyczka i poręczenie.

Na podstawie: www.mrr.gov.pl, stan z dnia 25 lipca 2011 r

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.)