Odpowiedź


Krąg podmiotów, które mogą i powinny być adresatem decyzji o rozbiórce określony został pośrednio w art. 52 Prawa budowlanego  inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51 Prawa budowlanego . Jak więc wynika z powyższego przepisu adresatem decyzji powinien być inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych kolejność wymienionych podmiotów wskazana w przepisie powinna być również stosowana przy wydawaniu decyzji tzn. decyzja o rozbiórce powinna być w pierwszej kolejności kierowana do inwestora (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lipca 2008 r., II SA/Gd 425/08: "Zgodnie z art. 52 Prawa budowlanego z 1994 r. wykonanie czynności nakazanych w decyzji wydanej na podstawie art. 51 Prawa budowlanego obciąża inwestora, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego; kolejność wskazana w tym przepisie nie jest przypadkowa, a decyzje wydawane na podstawie art. 51 Prawa budowlanego winny być kierowane w pierwszej kolejności do inwestora"). Stosownie do powyższego decyzja o rozbiórce budynku powinna być wydana na inwestora, a jeśli jest to ten sam podmiot co inwestor, tzn. jednostka samorządu terytorialnego, to decyzja powinna być zaadresowana do jej organu wykonawczego tj. burmistrza, względnie prezydenta miasta (zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. art. 26 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym , względnie do zarządcy, jeśli jednostka samorządu terytorialnego ustanowiła zarząd na przedmiotowej nieruchomości.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)