Zasada (9) spójnej treści

W uchwale zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy nieobjęte zakresem unormowania uchwały zmienianej.

Przepisy merytoryczne uchwały zmieniającej powinny zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy dodawane do uchwały zmienianej, a w razie potrzeby – także przepisy przejściowe i dostosowujące, konieczne ze względu na dokonaną nowelizację.

            Tylko wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli pozwoli to na wyeliminowanie luki wynikającej z regulacji zawartych w innych uchwałach, w uchwale zmieniającej można zamieścić przepisy, które regulują sprawy wykraczające poza zakres unormowania uchwały zmienianej.

Przepisy zmieniające zamieszcza się bezpośrednio przed przepisami przejściowymi, dostosowującymi i końcowymi. Jeżeli uchwała zawiera kilka przepisów zmieniających (np. dokonuje zmian w kilku uchwałach) oraz zawiera jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu, wydzielamy je we wspólny rozdział zatytułowany „Zmiany w przepisach obowiązujących”.
 
Zasada (10) pełnego brzmienia

Każda zmieniana jednostka redakcyjna (paragraf) uchwały powinna być przytoczona w przepisie zmieniającym w nowym, pełnym brzmieniu, choćby zmieniano (wykreślano lub dodawano) w nim tylko jeden wyraz.

W przypadku, jeżeli paragrafy uchwały są podzielone na jednostki systematyzacyjne niższego stopnia, wyjątkowo można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzmienia tylko zmienianych jednostek.

Zastąpienie (zmiana) wielokrotnie użytego (w wielu przepisach) w uchwale tego samego określenia innym określeniem, możemy dokonać przepisem zmieniającym sformułowanym w następujący sposób: „Użyte w uchwale ... (tytuł uchwały zmienianej), w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „... (wyrazy zmieniane)” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „... (wyrazy zmienione).
 
Zasada (11) kontynuacji oznaczenia jednostek systematyzacyjnych

Jeżeli do zmienianej uchwały dodaje się nowy paragraf (jednostkę redakcyjną), nie zmienia się dotychczasowej numeracji pozostałych jednostek. W przypadku dodania jednostki redakcyjnej, nadaje jej się ten sam numer, który posiada jednostka systematyzacyjna bezpośrednio przed nią oraz oznacza dodatkowo małą literą alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), z zachowaniem ciągłości alfabetycznej:
„Po § X dodaje się § Xa w brzmieniu: „§ Xa. ... (treść przepisu).

W razie wyczerpania się liter, dodawane jednostki redakcyjne niższego stopnia oznacza się dwuliterowo, a następnie wieloliterowo, dopisując do oznaczenia najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery alfabetu łacińskiego (Xa, Xb, (...), Xz, Xza, (...), Xzz, Xzza).

Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy w obrębie paragrafu dodaje się nowy ustęp, w obrębie ustępu nowy punkt albo w obrębie punktu nową literę. Na przykład:
„W § X po ust. Y dodaje się ust. Ya w brzmieniu: „Ya. ... (treść przepisu).
Gdy kolejną jednostkę redakcyjną niższego stopnia dodaje się na końcu paragrafu, ustępu, punktu albo litery, oznacza się ją odpowiednią, kolejną cyfrą arabską lub literą alfabetu łacińskiego bez dodatkowego oznaczenia literowego.
           
Przykładowy zapis przepisu zmieniającego, dodającego punkt do ustępu zawierającego sześciopunktowe wyliczenie:
„W § 4 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) ... (treść przepisu).
            Przed oznaczeniem każdej kolejnej jednostki redakcyjnej należy wpisać przyimek „w”.
            Zasada niezmienności oznaczenia jednostek systematyzacyjnych dotyczy także sytuacji, gdy zmiany polegają na skreśleniu określonych jednostek systematyzacyjnych.
 
Zasada (12) niezmienności systematyzacji jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacji jednostek redakcyjnych uchwały zmieniającej dokonuje się na identycznych zasadach jak w uchwale zmienianej.

Zmiany dokonywane uchwałą zmieniającą ujmuje się w jeden paragraf tej uchwały, a każdą zmianę nowelizującą poszczególne paragrafy uchwały zmienianej oznacza się kolejnym punktem. Jeżeli w jednym paragrafie uchwały zmienianej odrębnie wprowadza się zmiany w jego poszczególnych jednostkach redakcyjnych niższego stopnia, każdą z tych zmian oznacza się odpowiednią literą itd. Na przykład:
 
Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy ...
z dnia ...
zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy oraz uchwałę w sprawie ...
 
Na podstawie ...
 
§ 1. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:
1)     ...;
2)     …:
a)      …,
b)      …;
3)     … .
§ 2. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) § 3 skreśla się.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ...
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy ..., a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
 
Zasada (13) symetrii ogłoszenia

            Uchwała zmieniająca oraz uchwała zawierająca przepisy zmieniające podlega identycznym zasadom ogłaszania jak uchwała zmieniana.      

            Jeżeli uchwała zmieniana była ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym, bezwzględnie należy ogłaszać w nim każdą uchwałę wprowadzającą do niej zmiany, a także uchwałę uchylającą.
 
Zasada (14) trzech zmian

Istnieją trzy podstawowe sposoby redagowania przepisów zmieniających:
1. [Uchylenie przepisu] Przepisowi uchylającemu tylko jeden przepis uchwały nadaje się brzmienie:
„W uchwale ... (tytuł uchwały wraz z podaniem oznaczenia dzienników urzędowych, w których uchwała i jej zmiany zostały ogłoszone) uchyla się § ...”. Na przykład:
§ X. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) uchyla się § X.
lub
§ X. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) § X skreśla się.
 
2. [Dodanie przepisu] Przepisowi wprowadzającemu nowy przepis do innej uchwały nadaje się brzmienie:
„W uchwale ... (tytuł uchwały wraz z podaniem oznaczenia dzienników urzędowych, w których uchwała i jej zmiany zostały ogłoszone) po § X dodaje się § Xa w brzmieniu „Xa. ...”. Na przykład:
            § X. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) po § X dodaje się § Xa w brzmieniu: „§ Xa. ...”.
 
3. [Z(a)miana przepisu] Przepisowi z(a)mieniającemu treść przepisu innej uchwały nadaje się brzmienie:
„W uchwale ... (tytuł uchwały wraz z podaniem oznaczenia dzienników urzędowych, w których uchwała i jej zmiany zostały ogłoszone) § ... otrzymuje brzmienie: ...”. Na przykład:
            § X. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) § X otrzymuje brzmienie: „§ X. ...”.
 
* * *
            Opierając się na przedstawionych wyżej zasadach oraz analizując sposoby dokonywania zmian przepisów ustawowych, które w naturalny sposób powinny być wzorcowe, możemy wyodrębnić siedem klasycznych, bardzo prostych technik dokonywania zmiany przepisów prawa. Każdą z technik można przedstawić w postaci schematu ułatwiającego w praktyce redagowanie tych przepisów.
Zmiany więcej niż jednego przepisu określonej uchwały ujmujemy w jeden paragraf zawierający wstęp do wyliczenia oraz wyliczenie.

Poniżej prezentujemy przykład jednostki redakcyjnej zawierającej wstęp do wyliczenia oraz wyliczenie składające się z 7 punktów, wariantów możliwych do zastosowania przy zmianie klasycznych jednostek systematyzacyjnych uchwały:
 
            § X. W uchwale Nr .../.../... Rady Gminy ... z dnia ... w sprawie ... (Dz. Urz. Woj. ... Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy (np.) „Rada Gminy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami (np.) „Wójt Gminy”;
 
lub (II wersja)
 
1) użyte w § A w ust. 2 i 4, w § B, w § C w ust. 2 w pkt 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy (np.) „Rada Gminy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami (np.) „Wójt Gminy”;
 
Popularność drugiej wersji przepisu będzie z pewnością odwrotnie proporcjonalna do liczby przepisów ulegających zmianie, które trzeba wskazać. Jednak z punktu widzenia poprawnej legislacji stosowanie tej wersji jest bardziej wskazane.
 
2) § D skreśla się;
 
3) § E otrzymuje brzmienie: „§ E. ...”;
 
4) po § F dodaje się § Fa w brzmieniu: „§ Fa. ...”;
 
5) w § G ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. ...”;
 
6) w § H:
a) ust. 2 skreśla się,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu „3a. ...”;
 
7) w § I po ust. 2 pkt 4 (ostatnim) kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) ...”;Pisaliśmy o tym również:

14 zasad wprowadzania zmian do uchwały (cz. 1)