Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw w czwartek, a weszło w życie w piątek (3 lipca). Zmiana została opracowana w związku z sukcesywnie wprowadzanymi zmianami w przepisach dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności w zakresie zwalniania coraz szerszej kategorii osób z obowiązku odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny. Kilkanaście dni temu kwarantanna została już zniesiona dla osób wjeżdżających do Polski przez granice wewnętrzne Unii Europejskiej.

Czytaj też: Od 13 czerwca otwarte granice z państwami UE, wjazd do Polski już bez kwarantanny >

- Analiza sytuacji epidemicznej w Polsce pozwala na generalne wykreślenie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia i zaprzestanie kierowania ich, po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, na obowiązkową kwarantannę - podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Z przepisów wynika więc, że obostrzenia przy wjeździe wciąż więc obowiązują, ale od 3 lipca poszerzono listę wyjątków od nich. 

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Kto wjedzie do Polski bez kwarantanny?

Zmiana  przepisów  w  zakresie  rozszerzenia  katalogu  osób  zwolnionych  z  obowiązku  odbycia,  po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny dotyczy:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA)  –  strony  umowy  o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  Konfederacji  Szwajcarskiej  oraz  ich małżonków i dzieci;
 • studentów,  uczestników  studiów  podyplomowych,  kształcenia  specjalistycznego  i  innych  form  kształcenia,  a  także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo z listy osób zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny po przylocie do Polski samolotem skreślono pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Ukrainy. Argumentem podanym w uzasadnieniu tej zmiany jest skala rozwoju epidemicznego na terytorium Ukrainy.

Po zmianach wprowadzonych 3 lipca kwarantanny, zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą więc odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 •  obywatele Polski,
 •  uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w Polsce i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 •  żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 •  członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 •  inspektorzy administracji morskiej
 •  osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 •  obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci,
 •  cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 •  osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 •  pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii i Republiki Korei.