Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało projekt, celem regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiot zarządzający formą ochrony przyrody). W związku z tym projekt przewiduje zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do" poprawy nadzoru nad funkcjonowaniem parków narodowych”. 

 


Centralny zarząd nad parkami

Ten ostatni cel ma być realizowany w ten sposób, że Polskie Parki Narodowe mają być nadal nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska, ale bezpośredni nadzór nad parkami narodowymi będzie sprawował Generalny Dyrektor Polskich Parków Narodowych. - W związku z tym, że będzie się on zajmował wyłącznie sprawami parków narodowych, nadzór nad tymi podmiotami, których obecnie 23, ulegnie zwiększeniu - można przeczytać w uzasadnieniu projektu. 

Więcej pieniędzy dla parków?

Projekt zakłada, że parki narodowe byłyby w większym stopniu niż dotychczas finansowane z budżetu państwa, miałyby też zapewnione automatyczne dofinansowanie z Funduszu Leśnego. Obecnie kwota środków z Funduszu Leśnego dla parków narodowych jest uznaniowa. Wynika ona m.in. ze złożonych przez parki wniosków dotyczących prowadzenia działań ochronnych metodami gospodarki leśnej na swoim terenie, a pieniądze z Funduszu mogą być przeznaczone jedynie na takie działania. Po zmianach w prawie ma się to zmienić i parki mają mieć środki również na inne zadania.

Czytaj także: Szykuje się zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko środowisku>>
 

Wszystkie regulacje w jednej ustawie

Resort środowiska podkreśla, że jeśli ustawa zostanie uchwalona, to będzie to pierwszy projekt dedykowany parkom narodowym. Do tej pory przepisy dotyczące parków narodowych regulowała przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody. Natomiast różne przepisy dotyczące funkcjonowania parków narodowych zawarte są w ponad 100 aktach prawnych.

Nowa ustawa ma też zmienić status pracowników parków narodowych - instytucja Polskie Parki Narodowe byłaby służbą, do której mieliby należeć pracownicy polskich parków. Jej zadaniem byłaby m.in. ochrona polskiej przyrody oraz jej promocja za granicą.