Chodzi o nowelizację z 1 października 2021 r. ustawy o sporcie, która ma na celu zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Prawo do przyznawania stypendiów sportowych

Minister będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat. Stypendium takie będzie mogła otrzymać również osoba, która przygotowuje się do olimpiady szachowej.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie miał ponadto prawo do przyznawania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy własnej, stypendium sportowego dla zawodnika lub trenera.

Czytaj także: Przepisy o dopingu w sporcie będą dostosowane do międzynarodowych zasad>>
 


Stypendium bez względu na wyniki sportowe

Minister będzie mógł przyznać stypendium zawodnikowi, bez względu na jego wyniki sportowe, który np. pozostaje poza systemem szkolenia polskich związków sportowych lub z przyczyn niezależnych od siebie nie został powołany do kadry narodowej albo nie otrzymuje wsparcia polskiego związku sportowego (np. długotrwała kontuzja, przerwa w karierze sportowej ze względu sytuację osobistą lub rodzinną itp.). Stypendia przewidziane dla trenerów, umożliwią dodatkowe wsparcie dla wyróżniających się szkoleniowców, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia realizacji celów ministra właściwego ds. kultury fizycznej.

Ustawa stanowi ponadto, że zasada pobierania wyłącznie jednego stypendium, ograniczona zostanie do stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i do stypendiów sportowych przyznawanych w szczególnych przypadkach (określonych w art. 32a ust 1 ustawy o sporcie). Ustawa przewiduje podniesienie wysokości świadczenia dla reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych. Ustawa podnosi maksymalną wysokość stypendium przyznawanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo nieosiągnięcia (określonych w art. 32 ust. 1) wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym - z 1,5-krotności do dwukrotności podstawy wymiaru określonej w art. 32 ust. 1b ustawy o sporcie.

Emerytura olimpijska także dla szachistów

Ustawa stanowi ponadto, że świadczeniem zwanym „emeryturą olimpijską” objęci zostaną reprezentanci Polski, którzy wystąpili na olimpiadzie szachowej. 

Zgodnie z ustawą Minister właściwy ds. kultury fizycznej będzie uprawniony do zlecania podmiotom wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.