W czwartek 20 maja 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. - Przepisy regulujące prawnie kwestię m.in. hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch to bardzo ważne zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego - ocenił kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I dodał, że od czwartku policjanci na podstawie tych przepisów uzyskali możliwość łatwej interpretacji popełnianych przez kierowców wykroczeń i przestępstw. 

Sejm 30 marca br. przyjął dwie z poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy regulującej status prawny hulajnóg elektrycznych. Jedna ze zmian uprawnia zarządcę drogi do planowania i wykonywania oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów pod warunkiem sfinansowania prac, a druga dotyczy spełniania warunków technicznych określonych dla tych pojazdów. 

W Sejmie prace nad tą ustawą były ekspresowe, w środę - 24 lutego odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911), 25 lutego Sejm ją przyjął.

Sejm nie zgodził się na większość poprawek Senatu. Przyjęto tylko poprawkę uprawniającą zarządcę drogi do planowania i wykonywania oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy, pod warunkiem sfinansowania przez nich tych prac, oraz poprawkę doprecyzowującą, że hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Potrzebna regulacja, bo nie było żadnych zasad

Ustawa uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), w skład których wchodzą m.in. deskorolki elektryczne.  Nowelizacja była konieczna, ponieważ do tej pory stan prawny tych urządzeń pozostawał nieuregulowany. 

Czytaj: 
Zima odpuszcza, rząd wraca do hulajnóg - elektryczna zyska status... pojazdu>>

Kolejne wypadki na hulajnogach, a rząd wstrzymał prace nad przepisami>>
Uwaga na hulajnogi - przepisy niejasne, a spacer jak walka o życie>>

 

Po zmianie, zabronione będzie m.in.:

 • kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;
 • kierowanie hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów;
 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnoga elektryczna nie szybciej niż 30 km/h

 • Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.
 • Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

 

Parkowanie hulajnogi elektrycznej nie wszędzie

 • Hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
 • hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.
 • Hulajnoga elektryczna będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

 

Urządzenia transportu osobistego – UTO

 • Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
 • UTO będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji – również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
 • Do kierowania UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Urządzenia wspomagające ruch

 • Chodzi o urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).
 • Tego typu urządzeniem będzie można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

 

Nowe przepisy – nowe obowiązki

 • Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.
 • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.
 • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.
 • Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.
 • Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.
 • Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komentarz: Projekt dotyczący e-hulajnóg, UTO i rolek krokiem w dobrym kierunku>>