§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Poprawmy prawo”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest spółka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS za numerem KRS 709879, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Przez akty normatywne w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia obowiązujące w okresie trwania Konkursu, jak również ustawy uchwalone przez Sejm nie później niż do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, które zawierają regulacje z zakresu:

 • działalności prawniczej i działalności wymiar sprawiedliwości;
 • prawa podatkowego;
 • prawa pracy;
 • prawa działalności gospodarczej;
 • zdrowia
 • prawa oświatowego;
 • prawa samorządowego i administracyjnego.

 

§ 2

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”), która w okresie od 26 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokona za pomocą ankiety dostępnej na stronie www.prawo.pl zgłoszenia, w treści którego:

a) zwróci uwagę na sprzeczność postanowień aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub innym aktem normatywnym;

b) wskaże na brak określonej regulacji w akcie normatywnym oraz opisze problemy, jakie mogą wiązać się z tym brakiem;

c) wskaże inne niż sprzeczność, o której mowa w pkt a), problemy, które mogą wynikać ze stosowania określonych postanowień aktu normatywnego.

2. Każdy Uczestnik może dokonać jedno lub wielu zgłoszeń. W ramach jednego zgłoszenia można zwrócić uwagę na wiele kwestii opisanych w ust. 1 lub wskazać wiele takich kwestii.

3. Dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia oznacza złożenie przez Niego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i o akceptacji jego postanowień.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Organizator potwierdzi rejestrację Uczestnika w Konkursie wysyłając do Uczestnika wiadomość elektroniczną.

 

§ 3

JURY KONKURSU

 

1. Organizator wybierze członków jury konkursowego, zwanego dalej „Jury”.

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Jury do dnia 31 stycznia 2021 r. dokona oceny merytorycznej i formalnej każdego zgłoszenia dokonanego w okresie wskazanym w § 2 ust. 1.

2. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które w jego ocenie nie spełniają wymagań formalnych i merytorycznych.

3. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały odrzucone przez Jury, nie będą powiadamiani o takiej decyzji.

4. Po dokonaniu oceny zgłoszeń Jury może wybrać nie więcej niż trzech Uczestników, których zgłoszenie lub zgłoszenia uznało za najlepsze.

 

§ 5

NAGRODY

 

1. Każdemu z Uczestników, którego zgłoszenie lub zgłoszenia Jury uzna za najlepsze, Organizator udzieli licencji do korzystania z programu LEX Omega wraz z jednym wybranym modułem LEX Komentarze, na następujących warunkach:

 • okres trwania licencji: do 31 stycznia 2022 r.;
 • termin rozpoczęcia okresu licencji: 31 stycznia 2021 r.;
 • liczba stanowisk: 1;
 • rodzaj licencji: imienna
 • wartość licencji: 8560,80 zł brutto.

2. Organizator oświadcza, że w sprawach odmiennie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do licencji, o której mowa w ust. 1 zastosowanie będą mieć postanowienia Ogólnych Warunków Umowy korzystania z publikacji elektronicznych LEX, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

3. Uczestnikowi, który rezygnuje z nagrody nie przysługuje prawo żądania zamiany na inną rzecz lub usługę, ani na jej równowartość w formie pieniężnej lub na jakąkolwiek inną formę rekompensaty.

4. Obciążenia publicznoprawne od wartości nagrody pokrywa Organizator. Organizator oświadcza, że każdemu z Uczestników, który otrzyma nagrodę wskazaną w ust. 1, Organizator przekaże dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 11,11% wartości przyznanej nagrody. Ww. nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi, lecz będzie przeznaczona, przed udostępnieniem nagrody, na zapłatę podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym. Organizator, działając jako płatnik odprowadzi kwotę podatku do urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika.

 

§ 6

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników celem wzięcia udziału w Konkursie, tj.: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

2. Organizator przetwarza ww. dane osobowe jako administrator danych. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich zgłoszeń na stronie internetowej Organizatora czy w ramach działalności gospodarczej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych (IODO), z którym można się kontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: PL-IODO@wolterskluwer.com. Aktualne imię i nazwisko IODO znajduje się w zakładce „Kontakt” na stronie www.wolterskluwer.pl.

4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 • umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
 • opublikowanie informacji o laureatach Konkursu,
 • archiwizacja dokumentów.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia laureatów.

8. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Organizator oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora całości lub fragmentu zgłoszenia lub zgłoszeń w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w szczególności poprzez publikację całości lub fragmentu zgłoszenia lub zgłoszeń samodzielnie albo w ramach odrębnych materiałów prasowych, na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, a także udostępniania całości lub fragmentu zgłoszenia lub zgłoszeń jakimkolwiek osobom trzecim. Wyłącznie od Organizatora zależy to czy w ramach korzystania z całości lub fragmentu zgłoszenia lub zgłoszeń, będzie on jednocześnie podawał dane Uczestnika, który dokonał zgłoszenia lub zgłoszeń, czy też będzie to czynił bez podawania takich danych.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.prawo.pl/prawo/regulamin-akcji-poprawmy-prawo-2020,504679.html

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu.

4. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnym czasie. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Konkursie.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.