Warto złożyć wniosek, ale solidnie przygotowany. Skupmy się na argumentacji co do istnienia odpowiedniego interesu prawnego. Brzmi skomplikowanie? Wcale tak nie jest.

Cel: zakończenie spłacania kredytu

Konstruując wniosek o zabezpieczenie należy wyjść od tego, że celem procesu frankowego jest zakończenie spłacania kredytu i zaoszczędzenie pieniędzy. To jest jasne. Zazwyczaj nie procesujemy się dla samej satysfakcji w spędzaniu czasu w sądzie czy przepychaniu swoich racji (tu już krok od tzw. procesów pieniaczych, to osobna kategoria z pogranicza medycyny i prawa) , ale w konkretnym celu: zwolnienie z obowiązków mających wynikać z nieważnej czynności prawnej.

Czytaj w LEX: Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >

Czytaj: Bank PKO BP zaproponuje "odfrankowienie" kredytów>>

Brak udzielenia zabezpieczenia - w tym wypadku wstrzymania spłat dalszych rat kredytu na czas procesu - odkłada w czasie możliwość legalnego zaprzestania spłacania kredytu. Również powiększa sumę należności podlegających zwrotowi na rzecz powoda od strony pozwanej.

Zobacz w LEX: Wyliczenie wysokości roszczenia oraz rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu - nagranie ze szkolenia >

A może przestać płacić kredyt bez takiego sądowego zabezpieczenia? Tu jest ryzyko powstania zadłużenia wobec banku. Typowa procesowa pułapka. Da się jej jednak uniknąć.

Czytaj w LEX: Klauzule abuzywne jako podstawa prowadzenia sprawy frankowej >

 


Wskazać obawy co do sytuacji banku

We wniosku o zabezpieczenie należy uargumentować na czym polega utrudnienie w osiągnięciu celu procesu i podkreślić że jest to poważne utrudnienie. Warto pisać prosto, operować konkretami i nie mnożyć prawniczych i proceduralnych bytów. Trzeba uprawdopodobnić, że dochodzenie przyszłych należności napotykać będzie na niestandardowe przeszkody, takie jak np. kolejki wierzycieli, potencjalne zbiegi egzekucji, niewypłacalność przeciwnika czy nadmierne i uciążliwe formalności.

Czytaj w LEX: Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych >

Warto rozważyć dobranie argumentów przeciwko tym bankom, które przechodzą trudności finansowe. Wykazanie, że bank - przeciwnik procesowy jest lub w przyszłości może okazać się niewypłacalny. To może być kluczem do sukcesu w zabezpieczeniu roszczeń. Wstrzymanie spłaty kredytu ma uchronić przed powstawaniem zobowiązań, których przyszła przymusowa egzekucja (po długotrwałym, kolejnym postępowaniu) jest wątpliwa.

Zobacz wzór dokumentu w LEX: Ugoda w sprawie wzajemnych roszczeń banku i kredytobiorcy dotyczących kredytu walutowego (frankowego) >

To istota wniosku: frankowicz dlatego występuje z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej, bowiem obawia się o późniejsze właściwe rozliczenie z bankiem.

Długotrwałość procesu i bieżące spłaty w trakcie jest trwania mogą prowadzić do utraty pieniędzy mimo korzystnego wyroku. Klasyczne pyrrusowe zwycięstwo.  

Czytaj: Prawnicy szykują się do mediacji w sprawach frankowych, banki niekoniecznie>>
 

Kondycję banku można sprawdzić

Jednak najmniejszym problemem jest uprawdopodobnienie interesu prawnego. Przeciwnikami frankowiczów są banki - podmioty będące rozbudowanymi strukturami, podlegające ścisłej kontroli organów państwowych oraz obowiązkom sprawozdawczym.

Kredytodawcy często dostarczają sądom dobrej jakości informacji na temat trudności finansowych banków. Te wiadomości można zdobyć w tzw. repozytorium dokumentów finansowych - można zapoznać się z nim za pośrednictwem witryny internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Są tam m.in. sprawozdania finansowe wypełnione informacjami o zyskach/stratach, rezerwach kapitałowych, identyfikowanych ryzykach i trudnościach oraz planach i wizjach na przyszłość, a nawet o przewidywanych zwolnieniach pracowników. Kopalnia wiedzy. 

Prawo do słusznego zabezpieczenia przysługującego roszczenia

Wszystko to idealnie pasuje do dołączenia do wniosku o zabezpieczenie, należy przy tym wystrzegać się wikłania w szczegółową dyskusję na tematy rachunkowe i finansowe.

W ramach postępowania zabezpieczającego operujmy raczej uprawdopodobnieniem swoich racji, niż dowodzeniem. Nie każdy na podstawie publicznie dostępnych danych potrafi ocenić ryzyko upadku banku. Każdy jednak ma prawo do udzielenia słusznego zabezpieczenia przysługującego mu roszczenia.

We wniosku eksponujmy to, że umowa kredytowa wygenerowała długotrwały stosunek prawny (kredyty hipoteczne zazwyczaj spłacane są co najmniej przez ponad 20 lat), a rozliczenia opiewają na niebagatelne sumy (kredyty hipoteczne dotyczą zazwyczaj setek tysięcy złotych).

Taki wniosek skonstruowany ma szanse powodzenia. Udzielenie zabezpieczenia zapewni powodowi ochroną prawną, a stronę pozwaną nie obciąży ponad potrzebę.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (teoria salda i teoria dwóch kondykcji) >

Samo wstrzymanie spłat ma charakter doraźny - nie przekreśla płatności na rzecz kredytodawcy, ani nawet nie niweczy roszczeń o odpowiednie odsetki. Jedynie odkłada to w czasie – na potrzeby sprawiedliwego rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron. Zabezpieczenie ma charakter jedynie tymczasowy, nie rozstrzyga sporu opartego o normę art. 189 k.p.c. i nie odpowiada na pytanie o ważność umowy kredytowej.

Odracza jedynie konsekwencje kredytu, innymi słowy daje ulgę frankowiczowi. A o to przede wszystkim chodzi - o chwilę wytchnienia.

Autor, Rafał Chrząszcz, prowadzi kancelarię adwokacką w Krakowie

 

Wzór wniosku o zabezpieczenie

Sąd Okręgowy

w Krakowie

I Wydział Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Uprawniony:                   Jan Kowalski, PESEL 91191211111,

ul. Krzywda 19c/42, 30-720 Kraków

Obowiązany:                   Przyjazny Bank, KRS 000001111,

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

WPS:                                 130 000 złotych

 

Wniosek o zabezpieczenie

 

Na zasadzie art. 755 § 1 pkt 1) k.p.c. wnoszę o udzielenie Uprawnionemu zabezpieczenia roszczenia

o ustalenie, że umowa kredytu nr 1111111 z dnia 12 maja 2007 r. zawarta między stronami jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, iż:

1.           Uprawniony będzie uprawniony do powstrzymania się od płacenia na rzecz Obowiązanego jakichkolwiek spłat, rat, odsetek oraz wszelkich innych należności wynikających z wyżej wskazanej umowy;

2.           Obowiązany nie będzie mógł wypowiedzieć wyżej wskazanej umowy

a wszystko to od dnia złożenia niniejszego wniosku do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie wskazanego wyżej roszczenia Uprawnionego

o ustalenie nieważności wskazanej wyżej umowy – co do którego tut. Sąd wyznaczy termin na wniesienie pisma wszczynającego właściwe postępowanie,

po myśli art. 733 k.p.c.

Nadto w razie uwzględnienia niniejszego wniosku (chociażby w części)  - w oparciu o art. 7562

§ 1 pkt 1) k.p.c. – wnoszę także o zagrożenie Obowiązanemu (w samym postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia) nakazaniem zapłaty na rzecz Uprawnionego kwoty 50 000 złotych

na wypadek naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w tymże postanowieniu.

 

Jan Kowalski

Załączniki:

1.           Dowód uiszczenia opłaty od wniosku (100 zł)

2.           KRS Obowiązanego

3.           Kopia umowy kredytu nr 1111111 z dnia 12 maja 2007 r.