Decyzja dotyczy firmy Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z Warszawy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył w niej kary finansowe zarówno na samą spółkę, jak i na osobę zarządzającą (prezesa), która umyślnie dopuściła do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Wcześniej Prezes Urzędu wydał ostrzeżenie konsumenckie oraz decyzję tymczasową, w której zobowiązał przedsiębiorcę do zaniechania nieuczciwych praktyk.

- Praktyki stosowane przez spółkę Obligacje Społeczne były bardzo szkodliwe. W ich efekcie konsumenci szukający możliwości bezpiecznej lokaty oszczędności mogli ponieść straty finansowe. Spółka na swojej stronie internetowej sugerowała, że ma w ofercie obligacje, co było nieprawdą. Nie wspominała również o ryzyku związanym z inwestycją, polegającą tak naprawdę na udzieleniu jej przez konsumenta oprocentowanej pożyczki – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj: UOKiK: Pożyczka dla firmy to nie obligacje społeczne>>

 


Fałszywe informacje i przemilczanie ryzyka

Zakwestionowane przez UOKiK praktyki to: 

  1. Wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez informowanie, że spółka oferuje obligacje lub obligacje społeczne. Takie wrażenie wywoływało m.in. używanie takich pojęć jak obligacje, obligacje społeczne, obligacje premiowe, emisja, emitent, seria. Tymczasem w rzeczywistości spółka Obligacje Społeczne proponowała inwestycje polegające na tym, że konsumenci udzielają jej oprocentowanych pożyczek – po 10 tys. zł lub 100 tys. zł. O tym jednak można się było dowiedzieć dopiero na etapie podpisywania umowy.
  2. Brak informacji o ryzyku inwestycyjnym. Prezentując ofertę, spółka Obligacje Społeczne eksponowała wyłącznie korzyści, np. zapewniając: „Poza gwarantowanym zyskiem, każda transakcja jest zabezpieczona”. Tymczasem w momencie podpisywania umowy udzielana przez konsumenta pożyczka nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Docelowo zabezpieczeniem ma być 1/3 udziału w samochodzie należącym do odrębnej spółki Prius 29. Konsument nie ma jednak prawnej możliwości domagania się od niej zawarcia umowy zastawu, a sama spółka nie może być uznana za podmiot dający rękojmię wypłacalności.


Ukarana spółka i jej prezes

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka Obligacje Społeczne, jak i jedyny członek jej zarządu. Nałożone kary wynoszą łącznie ponad 170 tys. zł. Zgodnie z sentencją decyzji „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na:

  • Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości (…)” łącznie 91,8 tys. zł
  • „(…) Klaudiusza Dębowskiego – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez przedsiębiorcę Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy (…)” kary w łącznej wysokości 80 tys. zł.

- Prezes spółki Obligacje Społeczne odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii marketingowej firmy. W celu pozyskania jak największej liczby klientów umyślnie dopuszczał do wprowadzania ich w błąd zarówno co do istoty oferty spółki, jak i związanego z nią ryzyka inwestycyjnego. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową – mówi Tomasz Chróstny.