Fundacja przypomina, że Konwencja o prawach dziecka ONZ wskazuje, że najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka powinno mieć charakter priorytetowy. Zasada ma także zastosowanie w postępowaniach, dotyczących pozbawiania wolności cudzoziemców. - Obowiązujące przepisy prawa krajowego w sposób bardzo ogólny nakazują badanie dobra dziecka w postępowaniach detencyjnych. Brak jest szczegółowych wytycznych wskazujących okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę w takich postępowaniach np. opisu konkretnych czynności, które powinny być podejmowane w ramach takich postępowań - czytamy w opinii Fundacji.

Jej autorzy przypominają też, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w trzech sprawach stwierdził naruszenie Konwencji przez polskie władze poprzez niezbadanie dobra dziecka w ramach postępowania o umieszczenie rodziny w strzeżonym ośrodku (wyrok z 10 kwietnia 2018 w sprawie Bistieva i Inni p. Polsce, skarga nr 75157/14;   wyrok z 25 marca 2020 r. w sprawie Bilalova i Inni p. Polsce, skarga nr 23685/14 oraz A.B. i Inni p. Polsce, skargi nr 15845/15 i 56300/15). - W związku z tym, wydaje się, że potrzeba opracowania wskazówek dotyczących badania dobra dziecka w postępowaniach detencyjnych jest coraz bardziej aktualna - komentują.

Czytaj: Przesłuchania dzieci - brakuje biegłych i szkoleń dla sędziów>>

Przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dokument został przekazany do prezesów sądów apelacyjnych, Komendy Głównej Straży Granicznej a także Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Sprawdź: Badanie Dobra Dziecka w Postępowaniach Detencyjnych>>
 

W ramach prac nad przygotowaniem wskazówek, Oxford Pro Bono Publico przygotowało na prośbę HFPC informację, dotyczącą badania dobra dziecka w postępowaniach detencyjnych w wybranych państwach członkowskich UE.