Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, projekt ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych, a w efekcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

 

– Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak podkreśla minister, w szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek – zgodnie z projektem – powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

 


Łatwiejsze tworzenie nowych rodzin zastępczych

Jednocześnie z zakazem tworzenia nowych placówek projekt przewiduje zmiany ułatwiające tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i znajdowanie wolnych miejsc. Projektowane przepisy zakładają utworzenie specjalnego rejestru.

Rejestr ma obejmować:

  • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  • wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
  • wykaz rodzinnych domów dziecka,
  • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
  • wykaz osób usamodzielnianych.

Czytaj także: NIK: Działalność koordynatorów pieczy zastępczej dobrze zorganizowana>>
 

Wyższe wynagrodzenia dla opiekunów

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje wprowadzenie gwarancji, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznaczac ma to wzrost minimalnych kwot wynagrodzeń średnio o 35 proc. w stosunku do wysokości dzisiaj obowiązujących.

Urlopy macierzyńskie dla rodziców adopcyjnych

Proponowane rozwiązania dotyczą także m.in. zmiany w uprawnieniach do urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. I tak pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpi do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Obecnie prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

– Celem tych zmian jest promocja rodzicielstwa adopcyjnego, a przede wszystkim wzrostu zainteresowania adopcją dzieci starszych. To niezwykle ważne – zaznacza minister Marlena Maląg.

Nowe zasady zatrudniania

Projekt proponujetakże nowe zasady zatrudniania w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Nowe rozwiązania pozwolić mają na udzielenie odpowiedniego wsparcia rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt ustawy został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rzecznika Praw Dziecka.