Wątpliwości wzbudzają przepisy obowiązującej od 31 stycznia 2020 r. ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa ta wprowadziła rozwiązania, które mają na celu w szczególności skuteczniejsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), poprzez ułatwienie sanitarnego odstrzału dzików.

Na mocy art. 4 tej ustawy, do ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wprowadzono przepisy pozwalające na wykorzystywanie przez myśliwych broni wyposażonej w tłumiki huku, jednakże wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Czyli tylko w tym konkretnym przypadku i czasie.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o karach za utrudnianie polowań>>

 

Strzelać, ale czy trenować?

Zdaniem myśliwych literalna interpretacja tych przepisów wyklucza możliwość stosowania takiego wyposażenia w celach szkoleniowych. A to bardzo ważne, bo broń wyposażona w tłumik huku zmienia swoje parametry batalistyczne i wymaga przystrzelania. Aby osiągnąć prawidłową pracę tłumika wymagane jest dobranie odpowiedniej amunicji, często innej od amunicji używanej do danej broni bez tłumika.

Także organy policji odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na broń - trzymając się literalnej wykładni art. 10 ust. 5a ustawy o broni i amunicji - stoją na stanowisku, że myśliwi nie mogą przystrzeliwać broni wyposażonej w tłumik huku na strzelnicy. Takie stanowisko zajmują m.in. komendanci wojewódzcy policji z Krakowa i Olsztyna.

Grupa parlamentarzystów złożyła więc do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację poselską z pytaniem, czy resort widzi możliwość wprowadzenia takich zmian w prawie, które umożliwiałyby stosowanie broni myśliwskiej z tłumkiem na strzelnicach?

 

POLECAMY

Według MSWiA przepis trzeba czytać systemowo

Resort w odpowiedzi na interpelację (nr 6114) wskazuje, że w myśl art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Zgodnie z §8 tego rozporządzenia myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

  • używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
  • przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku (…).

Jednocześnie przystrzelanie broni w rozporządzeniu zdefiniowano jako wyregulowanie przyrządów celowniczych, a następnie sprawdzenie na strzelnicy celności oddawanych strzałów.

- Z powyższego wynika, że w obowiązującym stanie prawnym istnieją przepisy regulujące kwestie przystrzeliwania broni myśliwskiej i kalibrowania przyrządów celowniczych, w tym również na strzelnicach – uważa Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceminister zaznacza jednocześnie do wydania rozporządzenia regulującego przedstawioną problematykę jest upoważniony minister właściwy do spraw środowiska. I to on powinien dokonać pełnej wykładni przepisów ustawy Prawo łowieckie.