Sejm uchwalił w czwartek nowelizacja ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 447 posłów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, które przewidywały m.in., że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwałyby niezależnie od dochodu rodziny.

Czytaj w LEX: Fundusz alimentacyjny - zmiany w dobie koronawirusa >

Wzrost funduszu według stałego mechanizmu

Według ustawy jednym z najważniejszych rozwiązań ma być wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Doprecyzowany został też sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj także: Dłużnik długów już nie ukryje, PESEL kluczem do danych w rejestrze>>
 

Gmina łatwiej sprawdzi dłużnika

Ustawa przewiduje wprowadzenie podstawy prawnej do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o  ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczyć ma to także  – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 roku życia. Dzięki temu, osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały dostarczać zaświadczeń z urzędów skarbowych – gmina pozyska za nich te dane samodzielnie online.

Czytaj w LEX: Dochód w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w dobie koronawirusa >

 


Wprowadzone będą też rozwiązania służące przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu zmniejszyć się mają zaległości w załatwianiu spraw.

Obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu COVID-19 będzie uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. A utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Sprawdź w LEX: Czy istnieje możliwość umorzenia przynajmniej w części wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego? >

 

Rozwiązania dotyczące dłużników alimentacyjnych 

Ustawa zakłada, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa. Rozwiązanie to dotyczyć będzie długów dotyczących świadczeń wypłaconych z tzw. starego funduszu alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do 30 kwietnia 2004 r.), długów związanych z zaliczką alimentacyjną funkcjonującą do 30 września 2008 r. oraz długów dotyczących obecnego funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r. Obecnie, jeżeli należności są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone – podlegają wykreśleniu.

Sprawdź w LEX: Jaka jest procedura, gdy dziecko, na które jest przyznane świadczenie z FA kończy 18 lat i chce pobierać je na siebie? >

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i ci, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa dotycząca świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Odpowiedzialność pracodawcy – w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem” – zostanie ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.