Nowela ma wdrożyć dyrektywę 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV). Zmieni m.in. zakres kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, zastępując zawarte w Prawie bankowym delegacje do wydawania uchwał przez KNF upoważnieniami dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydawania rozporządzeń, zmierzające do wyeliminowania wątpliwości dotyczących konstytucyjności dotychczasowego modelu regulacji sektora bankowego.

Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest przede wszystkim wzmocnienie bazy kapitałowej oraz ograniczenie ryzyka angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością w przyszłości.