Projekt został przygotowany w Senacie. Zakłada m.in. możliwość rozpatrywania sprawy mimo nieobecności obwinionego, wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych. Sprawniej ma także przebiegać doręczanie pism obwinionemu. Kara pieniężna dla adwokata ma wynosić od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili popełnienia przewinienia.

Źródło: Rzeczpospolita