21 sierpnia br. w Warszawie odbyła się II Konferencja pt. "Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego - narzędzie wspierające sprawne i bezpieczne funkcjonowanie" Konferencja została zorganizowana przez Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem (IMUiZR) przy współpracy z Erigo Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o.W Konferencji udział wzięli m.in. starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy i audytorzy wewnętrzni.

- Nowe zarządzanie publiczne ma na świecie ok. 30 lat. Kładzie się w nim nacisk na wynik i ryzyko. W Polsce zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego powoli toruje sobie drogę, jednak należy z całą mocą stwierdzić, że ta kwestia musi wejść do kanonu zarządzania publicznego. Dlatego cieszę się, że Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem powołał Akademię Zarządzania Ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, która będzie stanowić ważne wsparcie dla zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego - podkreślił w liście do uczestników II Konferencji prof. Michał Kulesza.

W części poświęconej istocie zarządzania ryzykiem Justyna Grabkowska, prezes IMUiZR, zachęcała zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego, aby regularnie - w stałych odstępach czasowych - przeprowadzać audyt wszystkich ryzyk w gminie, a przed podjęciem konkretnego przedsięwzięcia zidentyfikować ryzyka z nim związane. Paweł Różycki, ekspert Erigo, podkreślał, że zarządzanie ryzykiem nie polega na tym, żeby tego ryzyka unikać, ale żeby je podejmować i kontrolować.

W kontekście Partnerstwa Publiczno - Prywatnego zauważono, że obserwuje się już w Polsce zmiany postaw wobec PPP, rośnie świadomość, ale też rośnie bariera zarządcza, głównie z powodu ogromu ryzyk. Uczestnicy zgodzili się, że bez masy krytycznej dobrych przykładów takiej współpracy opory nie zostaną przełamane. Potwierdzają to także doświadczenia europejskie. Podkreślano, że dla powodzenia kontraktu PPP bardzo ważna jest opinia publiczna, którą należy informować i włączyć do dyskusji na temat przedsięwzięcia. Tak samo, jak lokalny biznes. Obszernie zostały także omówione kwestie związane z ryzykiem w komunikacji między "urzędem" a społecznością lokalną - zarówno w kontekście PPP, jak i pozostałej działalności jednostek.

W części dotyczącej ograniczenia ryzyka klęsk żywiołowych przedstawione zostały m.in. zadania samorządów w tym zakresie, a także przykłady źródeł finansowania skutków klęsk żywiołowych. Zostały też omówione kwestie zarządzania kryzysowego na przykładach powodzi i silnych wiatrów, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w różnych rejonach Polski.

W dalszej części dyskutowano kwestie związane z ryzykiem w procedurach przetargów publicznych oraz z ryzykiem w procesie wykorzystania środków unijnych. Uczestnicy byli zgodni, że często istnieje lęk przed sięgnięciem po fundusze unijne, ponieważ procedury rozliczania tych środków są źródłem poważnego ryzyka dla gminy.

Na zakończenie II Konferencji Justyna Grabkowska, prezes IMUiZR poinformowała uczestników o najbliższych planach Instytutu - inauguracji Akademii Zarządzania Ryzykiem w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz III Konferencji z cyklu "Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego - narzędzie wspierające sprawne i bezpieczne funkcjonowanie".