Projekt wpisuje się w zmiany przepisów, mające na celu systemowe uregulowanie problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
W przeszłości kwestia dostępu przywięziennych zakładów pracy do zamówień
publicznych była już uregulowana w sposób szczególny. Np. w ustawie obowiązującej do 1 marca 2004 r., z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zapisano, iż przy udzieleniu zamówień przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości oraz gospodarstwom pomocniczym działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych, nie stosuje się reżimu ustawy. Jak wykazała praktyka, uregulowanie to miało fundamentalne znaczenie dla przywięziennych zakładów pracy, szczególnie tych, których wyroby i usługi ukierunkowane były na podmioty sfery budżetowej. Podnosiło to
konkurencyjność, a co najważniejsze – pozwoliło na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych.
Aktualnie obowiązująca od 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pozbawiona została takiego rozwiązania.

Źródło: Senat RP