Według obecnie obowiązujących przepisów komornik ma prawo wezwać dłużnika do składania wyjaśnień dotyczących posiadanego przez niego majątku. Przepis ten nie jest jednak skuteczny, ponieważ nie wprowadza sankcji za uchybienie temu obowiązkowi. Zmienić ma to nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą planuje resort sprawiedliwości. Zdaniem pomysłodawców nowelizacji złożenie fałszywych wyjaśnień powinno skutkować dla dłużnika odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu karnego.

Negatywne skutki dla dłużnika pociągać ma za sobą także składanie wyjaśnień niepełnych. Komornik pouczy dłużnika, że w razie nieujawnienia majątku, poszukiwanie jego składników będzie odbywać się na koszt dłużnika. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, dłużnik zapłaci grzywnę za składanie niepełnych lub fałszywych wyjaśnień. Nałoży ją komornik i będzie mogła wynosić nawet dwa tysiące złotych.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 6 sierpnia 2012 r.