Należy przypomnieć, iż, wzorem lat ubiegłych, możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających i użycia aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych dotyczy wyłącznie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego (nie dotyczy zatem testu, który rozwiązywany jest wyłącznie odręcznie).

Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Zamieszczenie aplikacji w wersji demo pozwoli nie tylko na zapoznanie się z jej pracą, ale i zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji oraz zebranie uwag celem poprawy jej funkcjonalności.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy. Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive, który na czas egzaminu zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości.

Minimalne wymagania>>

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.