W dn. 24 września b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, p.o. Sekretarza KWRiST Adam Misiuwianiec. Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.
Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Piotr Uszok przedstawiając kolejne uzgadniane projekty legislacyjne.
Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. obrony narodowej, zdrowia, finansów publicznych, spraw wewnętrznych, administracji, edukacji, skarbu państwa, środowiska, infrastruktury, gospodarki, pracy, polityki społecznej.
W programie prac Komisji znalazły się projekty 28 ustaw i 19 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

Projektowane zmiany legislacyjne dotyczą m.in. finansów publicznych (np. projekt ustawy o finansach publicznych - przygotowany przez Ministerstwo Finansów - dyskutowany jako pierwszy w trakcie posiedzenia Komisji).
Uwagi strony samorządowej dotyczyły m.in. poziomu finansowania zakładów budżetowych, decentralizacji Funduszu Geodezyjnego, zmiany funkcjonowania funduszy celowych oraz wprowadzenia propozycji przedsiębiorstwa budżetowego.

Duże zainteresowanie strony samorządowej wzbudził projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Według opinii strony samorządowej projekt ustawy otwiera długo oczekiwaną drogę przekazywania mienia niewykorzystywanego dla celów obronności samorządom lokalnym.

Istotną część obrad Komisji stanowiły kwestie związane z ochroną środowiska, w tym projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz projekt ustawy o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw (oba projekty przygotowane przez Ministerstwo Środowiska).
Zgłaszane opinie dotyczyły segregacji odpadów, równomiernego rozłożenia opłat za składowanie i utylizacji odpadów, ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Zapisy projektów zachowują konkurencję na rynku firm wywozowych.
Strona samorządowa zgłosiła szereg uwag do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Tereny objęte obszarem Natura 2000 mają odmienną praktykę inwestycyjną, a na terenach spornych wszystkie inwestycje są wstrzymane. Zaproponowano przyjęcie przez Komisję przedłożonego projektu rozporządzenia, co ma zakończyć bieżące konflikty z Komisją Europejską.
Postulowano kontynuowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin, które zgłosiły zastrzeżenia do sposobu inwentaryzacji obszarów Natura 2000.

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw zwrócono uwagę na zapis, który uniemożliwia uznanie związku jednostek samorządu terytorialnego za organizację pozarządową. Projekt wprowadza także pojęcie partnerstwa publiczno - społecznego.

W dalszej części spotkania strona samorządowa zwróciła uwagę na przeregulowany status pracownika socjalnego oraz zaapelowała o możliwość organizowania robót publicznych przez powiaty.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało m.in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych; projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw; projekt ustawy o funduszu sołeckim; projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy.
"Debiut" nowej ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw został przesunięty na kolejne posiedzenie Komisji.
Strona samorządowa uznała projekt ustawy o funduszu sołeckim za niezwykle ważny dla demokracji lokalnej, mając nadzieję na wsparcie biedniejszych gmin w praktyce inwestycyjnej. Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy 112 albo inne numery alarmowe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego do art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 11 stycznia 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 17, poz. 101).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej został nałożony obowiązek wybudowania centralnej bazy danych numerów oraz systemu związanego z lokalizacją abonenta wzywającego pomocy oraz uwzględniającego przenoszenie numerów i administrowania tym systemem.
System będzie realizował funkcje przyjmowania i udostępnienia informacji i danych centrom powiadamiania ratunkowego obsługującego zgłoszenia na numer alarmowy oraz właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy - w przypadku zgłoszeń na inne numery alarmowe (Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna) oraz zawierał informacje związane z procesem przenoszenia numerów telefonicznych.
Głównymi podmiotami zaangażowanymi w realizację obowiązków nałożonych przedmiotowym projektem będą z jednej strony centra powiadamiania ratunkowego oraz służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, z drugiej zaś przedsiębiorcy telekomunikacyjni - baza będzie posiadała funkcje procesowe związane z przenoszeniem numerów.
Powstanie systemu gromadzącego i udostępniającego informacje oraz dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy wpłynie na zwiększenie sprawności udzielania pomocy przez służby ustawowo powołane do niesienia pomocy.
Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli, ponieważ lokalizacja następuje bez konieczności podawania przez osobę dzwoniącą informacji o tym, gdzie się znajduje a w przypadku abonentów (i zarejestrowanych użytkowników usługi przedpłaconej) oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych - poprzez informatyzację procesu przenoszenia numeru.

Projekty nowych rozporządzeń i ustaw przedstawiły do uzgodnienia także Ministerstwo Infrastruktury, Rządowe Centrum Legislacji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia.
Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z implementacją "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce".
Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 29 października 2008 r.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.