- Przetwarzanie informacji sektora publicznego może dać impet społeczeństwu i gospodarce. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do wypracowania nowoczesnych przepisów regulujących tę kwestię. Zależy nam na tym, aby prace odbywały się w sposób przejrzysty – mówi minister Rafał Trzaskowski (fot.). Jak podkreśla minister administracji i cyfryzacji, ten projekt jest konsultowany na bardzo wczesnym etapie czyli etapie projektu założeń, by zebrać uwagi od wszystkich zainteresowanych stron i wykorzystać je przy ulepszaniu projektu. Ułatwić to ma rządowa platforma do konsultacji online czyli KONSULTACJE.GOV.PL - to nasz pierwszy projekt, do którego uwagi zbieramy na tej platformie. Więcej na ich temat: https://mac.gov.pl/konsultacje/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-re-use
Na platformie konsultacje.gov.pl każdy obywatel może zabrać głos i skomentować całość lub konkretny fragment projektu. Inni zaś mogą zapoznać się ze zgłoszonymi uwagami. Aby skorzystać z portalu, należy skorzystać z profilu zaufanego lub zalogować się jako organizacja.
W MAC od momentu powstania ministerstwa pracujemy nad poprawą jakości konsultacji. Od lutego 2013 roku stosujemy zarządzenie, które wdraża  Siedem Zasad Konsultacji. Zasady są częścią Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki do ich stosowania – dodaje minister Trzaskowski.

Projekt założeń ustawy o re-use
Konsultowany projekt zakłada doprecyzowanie i unowocześnienie zasad ponownego wykorzystania (re-use) informacji sektora publicznego. Zakłada wyjęcie tych przepisów z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotychczasowe rozwiązanie było bowiem kłopotliwe i budziło nieporozumienia.
Nowa ustawa o re-use – w myśl założenia – ma też wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy. Mowa tu o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. dyrektywa re-use).
Projekt w ślad za dyrektywą poszerza zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Oznacza to że cyfrowe zasoby tych instytucji, jak zdigitalizowane dzieła dziedzictwa kulturowego będą mogły być wykorzystywane przez obywateli, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe do różnych celów, tak niekomercyjnych jak i komercyjnych.
Resort proponuje wprowadzenie pojęcia informacji sektora publicznego, które oznacza jakąkolwiek treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), która jest w posiadaniu podmiotu publicznego. Będą nią zatem informacje publiczne, ale także archiwalia, wizerunki muzealiów czy materiały biblioteczne. Takie rozwiązanie jest uzasadnione, według MAC, poszerzeniem dyrektywy re-use o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów.
Ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Założenie to stanowi podstawę niniejszego projektu – informacje sektora publicznego będące przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania.