Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW ustanawia nowe ramy prawne dla Europolu, którego funkcjonowanie odbywało się dotychczas w oparciu o rozproszone decyzje Rady. Nowa regulacja wprowadza również tryb kontroli działań Europolu ze strony Parlamentu Europejskiego wraz z parlamentami narodowymi. Dodatkowo akt dostosowuje stosunki zewnętrzne Europolu do nowych zasad wynikających z Traktatu z Lizbony.

Nowe rozporządzenie zapewnia również, że Europol będzie stosował system ścisłej ochrony danych, a inspektor Europolu zajmujący się ochroną danych będzie w pełni niezależny, będzie mógł skutecznie działać i będzie miał dostateczne uprawnienia do podejmowania interwencji.

W akcie przewidziano również system elastycznego i nowoczesnego zarządzania danymi oraz dostosowano zarządzanie Europolem do ogólnych wytycznych mających zastosowanie do agencji.

Dzięki temu Europol powinien stać się bardziej efektywny we wspieraniu krajów UE w walce z terroryzmem i innymi formami poważnej przestępczości.

Rozporządzenie stosuje się zasadniczo od 1 maja 2017 r.