Jak poinformowano w komunikacie sądu, orzeczenia zapadły w poniedziałek 11 października na posiedzeniach niejawnych. Ich treść i uzasadnienie nie jest jeszcze dostępne w bazie orzeczeń.

Z komunikatu wynika, że 11 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał siedem kolejnych odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Jedna sprawa dotyczyła uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sygn. akt II GOK 9/18), zaś pozostałe sprawy dotyczyły uchwały KRS z  23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej (sygn. akt II GOK 15/18, II GOK 16/18, II GOK 17/18, II GOK 18/18, II GOK 19/18, II GOK 20/18).

Podobnie jak we wcześniejszych orzeczeniach dotyczących uchwał KRS w sprawach wniosków o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, NSA w wymienionych sprawach uchylił zaskarżone uchwały w części. Pisemne uzasadnienia orzeczeń nie zostały jeszcze sporządzone. NSA sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń w terminie 30 dni od dnia ich wydania. 

Czytaj także: NSA: Kolejne wyroki w sprawie obsady urzędu sędziego>>

Przy okazji NSA przypomina poprzednie orzeczenia dotyczące uchwał KRS w sprawie powołania sędziów:

  • Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/18) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.
  • W dniu 13 maja 2021 r. NSA rozpoznał kolejne odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 4/18). Podobnie jak w wyrokach z dnia 6 maja 2021 r. NSA uchylił pkt 2. zaskarżonej uchwały w stosunku do odwołującego się. W pozostałych sprawach rozpoznawanych przez NSA w dniu 13 maja 2021 r. dotyczących konkursów do Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odroczono posiedzenie Sądu. Szczegółowe motywy, którymi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny, zostały przedstawione w uzasadnieniach wspomnianych orzeczeń. Wyroki wraz z uzasadnieniami i zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (link do Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
  • W dniu 21 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Linki do sentencji tych wyroków znajdują się poniżej. Pisemne uzasadnienia orzeczeń nie zostały jeszcze sporządzone. NSA sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń w terminie 30 dni od dnia ich wydania.