W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) w części trzeciej, regulującej odrębne postępowania upadłościowe, zmieniono tytuł II, który otrzymał brzmienie „Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”. Nadto dodano nowy art. 441a, zgodnie z którym wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego. W postępowaniu upadłościowym wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej syndykiem może być także inna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Propozycje układowe mogą złożyć także członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy. W pozostałym zakresie do upadłości SKOK-u stosuje się odpowiednio przepisy tytułu II części trzeciej.

Omawiana zmiana dokonana ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 613) jest częścią kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących SKOK-ów, której zasadniczym celem jest wprowadzenie specjalnych regulacji prawnych w zakresie zwiększenia stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez stworzenie przepisów w zakresie procesów restrukturyzacyjnych w kasach oraz dotyczących likwidacji i upadłości kas, a także określenie zasad utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub należnych z tytułu wierzytelności oraz zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach.

Do Prawa upadłościowego i naprawczego dodano również przepis art. 440 ust. 2, zgodnie z którym należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w związku z udzieloną pomocą w zakresie restrukturyzacji kasy, w której powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, oraz wsparcia udzielonego podmiotom przejmującym kasy lub nabywającym ich przedsiębiorstwo, ulegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.