Informacje takie prezes podała podczas odbywającego się we wtorek corocznego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W spotkaniu, obok sędziów TK, wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, który wygłosił przemówienie, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 

Pracę TK pozytywnie ocenił w swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Prezydent podziękował sędziom Trybunału "za kolejny rok trudnej, odpowiedzialnej i niezastąpionej pracy".

Trybunał wydał mniej orzeczeń 

Prezes Przyłębska poinformowała, że w 2017 roku Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. - W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc. - zaznaczyła prezes TK.

Mówiąc o liczbie wydanych orzeczeń prezes TK nie porównała ich z danymi z poprzednich lat. A tymczasem według raportu Fundacji Batorego, w ostatnim roku przed zainicjowaniem zmian w regulacjach dotyczących TK, czyli w roku 2015 Trybunał wydał 173 orzeczenia kończące postępowanie, w tym  63 wyroki oraz 110 postanowień o umorzeniu postępowania w całości.

Czytaj: Raport: TK rozpatruje o połowę mniej spraw>>

Mniej spraw wpływa do TK

Prezes nie powiedziała też, że po objęciu przez nią kierowania Trybunałem znacznie zmniejszyła się liczba spraw do niego wpływających. Z danych opublikowanych przez Fundację Batorego wynika, że przed zmianami w Trybunale Konstytucyjnym wpływało do niego rocznie 500-600 spraw. W 2016 r roku po przyjęciu przez Sejm kolejnych ustaw wprowadzających zmiany w tej instytucji, liczba spraw, które wpłynęły do TK zmniejszyła się do 360. A po powołaniu w 2017 r. na stanowisko prezesa Julii Przyłębskiej do TK wniesiono jedynie 282 sprawy.

Prezes podała, że w 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych i - jak stwierdziła - jest to "nieco mniej" niż w roku 2016. Według raportu Fundacji Batorego liczba spraw wpływających w 2017 roku obniżyła się w stosunku do rekordowego roku 2015 aż o 55 procent.  - Nie oznacza to jednak, że Trybunał gorzej pracował. W 2017 r. Trybunał nadrobił zaległości z lat ubiegłych: na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r. - powiedziała Przyłębska.
- W 2017 r. Trybunał rozpoznał dwie sprawy w ramach kontroli prewencyjnej – jedną, która dotyczyła niedochowania standardów procedury ustawodawczej w zakresie rozpatrzenia przez Sejm poprawek Senackich. Druga z rozpoznanych spraw dotyczyła jednej z podstawowych wolności człowieka w państwie demokratycznym, jakim jest wolność zgromadzeń - powiedziała sędzia. 

 


Dobra stabilizacja

W ocenie Julii Przyłębskiej ubiegły rok był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału. - Z jednej strony sprzyjał temu spokój normatywny, jeżeli chodzi o przepisy regulujące postępowanie przed Trybunałem. Z drugiej strony na stabilizację funkcjonowania Trybunału wpłynęły także orzeczenia samego Trybunału Konstytucyjnego - przekonywała. - Wbrew podnoszonym zarzutom Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale również zapewnia swym orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa - podkreśliła prezes TK.

Natomiast w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy także 2018 r. przyniósł szereg ważnych dla obywateli orzeczeń TK. W tym kontekście wymienił m.in. wyroki Trybunału dot. ochrony danych osobowych pracownika i ochrony informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Według prezydenta przykłady te ilustrują wagę decyzji podejmowanych przez TK oraz jego status jako jednego z kluczowych organów władzy sądowniczej w Polsce. Prezydenta wyraził też przekonanie, że działalność Trybunału Konstytucyjnego "również w nadchodzących latach będzie przykładem kompetentnego i pełnego szacunku podejścia do naszej ustawy zasadniczej".