Trybunał Konstytucyjny wypowie się 8 grudnia br. na temat stosowania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do wniosków złożonych w trybie poprzednio obowiązującej ustawy.
Danuta i Marek S. złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej w oparciu o przepisy ustawy z 4 września 1997 r. - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Prezydent m.st. Warszawy odmówił przekształcenia wskazując, że weszła w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która uchyliła poprzednią ustawę. Zgodnie z kwestionowanym przepisem do spraw wszczętych na podstawie ustawy z 1997 r., ale niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy nowej ustawy z 2005 r. Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z 2005 r. osoby, które posiadając uprzednio uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż mieszkaniowe, zabudowane garażami lub rolne, uprawnienia te utracili. W ocenie sądu pytającego przepis ten pogorszył sytuację prawną Danuty i Marek S.  co jest sprzeczne z konstytucją.
Kwestionowana regulacja jest też niezgodna z zasadą  zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, która  nakazuje   ustawodawcy   należytą  realizację   uprawnień   nabytych   na   podstawie  poprzednich przepisów. Zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, powinna być dokonana z zastosowaniem techniki   przepisów   przejściowych,   a   co   najmniej   odpowiedniej   vacatio   legis.
Zdaniem sądu pytającego pozbawienie użytkowników wieczystych uzasadnionego prawnie oczekiwania nabycia własności narusza wyrażoną w art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zasadę prawa do poszanowania mienia. Pozbawienie bowiem w ustawie z 2005 r. prawa do przekształcenia osób, które złożyły wnioski w trakcie obowiązywania ustawy z 1997 r. nie zostało w żaden sposób uzasadnione interesem publicznym.
Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.