Zmiany do ustawy o Służbie Więziennej przewidują wprowadzenie świadczenia w postaci ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby zamiast zwrotu kosztów dojazdu. Wysokość ryczałtu będzie określana przez Ministra Sprawiedliwości i uzależniona m.in od wysokości środków budżetowych przewidzianych na dany rok. Poprawki te wprowadzono ustawą budżetową  uchwaloną przez Sejm 22 grudnia 2011 r.
Adam Niemczewski, wicedyrektor Biura Legislacyjnego Senatu uważa, że w ustawie budżetowej na 2012 r. nieprawidłowo uregulowano upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia wysokości tego ryczałtu. Minister określając wysokość ryczałtu ma, m.in. kierować się rocznym i maksymalnym limitem wydatków określonym w art. 272a ust. 1. Wytyczną dla ministra należy uznać za niewystarczającą ponieważ zgodnie z art. 272a ust. 3 w przypadku zagrożenia przekroczenia maksymalnego limitu wydatków będzie miał zastosowanie mechanizm korygujący polegający na zmianie wysokości ryczałtu. W takiej sytuacji minister będzie zmuszony do zmiany rozporządzenia na podstawie przepisu nie stanowiącego bezpośredniej wytycznej do jego wydania. Ponadto przepis zawierający mechanizm korygujący jest niezgodny z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym istnieją ograniczone formy mechanizmów korygujących.
Mechanizmy te mogą polegać na:
1) limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych na
ten cel w ustawie budżetowej lub
2) uzależnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego albo zmianie kryterium
dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń finansowanych ze
środków publicznych, lub
3) zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli.
Zdaniem eksperta art. 272a ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej powinien zostać zmieniony.