Nowy termin został wyznaczony na 15 czerwca na godz. 11, a oficjalnym powodem zmiany było złożenie przez rzecznika praw obywatelskich wniosku o wyłączenie ze składu sędziego TK Justyna Piskorskiego. Teraz decyzję uzasadniono potrzebą rozpatrzenia wniosków RPO o wyłączenie sędzi Krystyny Pawłowicz od rozpatrywania sprawy środków tymczasowych TSUE.

Przedmiotem rozprawy miał być wniosek Izby Dyscyplinarnej SN sformułowany przed ponad rokiem, po postanowieniu TSUE z 8 marca 2020 roku, nakazującym Izbie Dyscyplinarnej wstrzymanie się z rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych sędziów.
Jego przedmiotem jest "ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez Trybunał Sprawiedliwości UE do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej". 

Czytaj w LEX: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - rola, struktura, kompetencje >

TSUE zakazuje Izbie orzekania, ta pyta TK

Pytanie zostało skierowane po postanowieniu wydanym 8 kwietnia ub.r. przez TSUE. Trybunał unijny postanowił wtedy zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Dzień później - 9 kwietnia ub.r. - Izba Dyscyplinarna, rozpatrując sprawę immunitetową sędziego, postanowiła ją zawiesić i skierować pytanie do TK odnoszące się do zastosowania się do orzeczonych środków tymczasowych.

Wniosek przygotowała sędzia Izby Dyscyplinarnej Małgorzata Bednarek, która dowodziła, że arbitralne rozszerzenie przez Unię Europejską zakresu normatywnego traktatowych norm kompetencyjnych pozostaje w sprzeczności z uregulowaniami przewidzianymi w art. 90 ust. l Konstytucji. Przy czym jednoznacznie określa, że dopuszczalne jest przekazanie jedynie niektórych kompetencji i wyłącznie w drodze ratyfikowanej w szczególnym trybie umowy międzynarodowej . Twierdziła, że w świetle przedstawionych już, poglądów Trybunału Konstytucyjnego, nie jest dopuszczalne przyjęcie koncepcji dorozumianego lub blankietowego przekazania kompetencji czy też dookreślenia przez UE zakresu kompetencji przekazanych jej uprzednio przez Rzeczpospolitą Polską Traktatem akcesyjnym i Traktatem z Lizbony.

 

W uzasadnieniu pytania  wskazała też m.in., że Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania sądownictwa "mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii Unii Europejskiej i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej".

Czytaj w LEX: Zgodność polskiego systemu dyscyplinarnego dla sędziów z prawem UE. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 6 maja 2021 r., C-791/19 (Komisja p. Polsce) >

Sprawa już raz odłożona

Po raz pierwszy Trybunał Konstytucyjny zajmował się sprawą 28 kwietnia br.  Rozprawa rozpoczęła się wtedy od wniosku o odroczenie rozprawy, który zgłosił przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Paweł Filipek, główny specjalista w Zespole Prawa Międzynarodowego. Powodem było dopuszczenie przez Trybunał do udziału drugiego przedstawiciela RPO, który nie został wpuszczony do budynku. Ponadto dodatkowe stanowisko Sejmu w tej sprawie wpłynęło do Trybunału dzień przed rozprawą i rzecznik nie mógł się z nim zapoznać. TK uznał te argumenty i przerwał rozprawę, wyznaczając następny termin na 13 maja. 

Więcej: TK odroczył rozprawę w sprawie zabezpieczenia TSUE do 13 maja>>

Jednak we wtorek 11 maja RPO Adam Bodnar złożył wniosek o wyłączenie ze składu sędziowskiego sędziego Justyna Piskorskiego. Argumentował, że zajmuje on miejsce prawidłowo wybranego sędziego TK, od którego Prezydent RP nie odebrał ślubowania. RPO przypomniał, że w wydanym 7 maja br. wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że orzeczenia wydawane przez TK z udziałem sędziów-dublerów są obarczone wadą prawną. 
Czytaj: ETPC: Udział dublera w składzie Trybunału narusza prawo do sądu>>

W związku z tym Trybunał odwołał planowaną na czwartek rozprawę, a nowy termin wyznaczył na 15 czerwca na godz. 11.