Pytania sformułował skład Izby Cywilnej SN:  Jacek Grela (przewodniczący), Tomasz Szanciło i Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca), który rozpatrywał sprawę sporu dotyczacego parku narodowego. Wszyscy sędziowie zostali powołani na urząd z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. 

​Postanowieniem z 4 listopada 2021 r. sędziowie ci zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi dotyczącymi hierarchicznej zgodności (konstytucyjności) norm Traktatu o Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Czy sąd może kwestionować procedurę powołania sędziego

Istota postawionych pytań sprowadza się przede wszystkim do konieczności ustalenia hierarchicznej zgodności norm tych aktów w zakresie, w jakim dopuszczają w świetle nowszego orzecznictwa, aby sąd na ich podstawie mógł ocenić, a w konsekwencji również kwestionować skuteczność podjęcia uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa o przedstawieniu kandydata do pełnienia urzędu sędziego, status sędziego, ważność postępowania lub skuteczność orzeczenia, w tym, w zakresie rozpoznania sprawy kasacyjnej na etapie rozstrzygania o przyjęciu skargi kasacyjnej z powodu wadliwego konstytucyjnie trybu postępowania albo składu Krajowej Rady Sądownictwa.

Zdaniem sędziów, te okoliczności mogą mieć znaczenie w odniesieniu do osób wskazanych przez KRS jako kandydaci na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym przed 2018 r. na podstawie przepisów, których niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Pytania dotyczą także:

  1. zgodności definicji sędziego zawartej w art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym ze standardem wymaganym na gruncie Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz prawa europejskiego,
  2. wyłączenia możliwości ustalenia przez Sąd Najwyższy wpływu wadliwości wyboru kandydata na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa na jego status, w tym możliwość wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. 

Jak poinformowano, uzasadnienie pytań prawnych zostanie opublikowane po jego sporządzeniu. Na razie na stronie SN dostępna jest licząca 8 stron sentencja tego postanowienia.

Czytaj także: ​W obronie "dublerów" TK może podważyć przepis gwarantujący prawo do sądu>>