Rada Ministrów przyjęła 13 września przedłożony przez ministra obrony narodowej projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Przewidziano w nim regulacje, które uproszczą i odformalizują proces obsadzania funkcji prezesa Agencji Mienia Wojskowego, jego zastępców oraz stanowisk dyrektorów oddziałów regionalnych AMW i ich zastępców, a także stanowisk kierowniczych w biurze prezesa Agencji. Oznacza to odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierowniczych stanowiskach w AMW.

Przyjęto, że minister obrony narodowej będzie nadawał Agencji Mienia Wojskowego w rozporządzeniu statut, w którym zostanie w określona jej organizacja wewnętrzna, w tym stanowiska kierownicze w biurze prezesa AMW oraz wykaz oddziałów regionalnych Agencji, ze względu na potrzebę zapewnia sprawnego wykonywania przez nią zadań. Oznacza to, że minister obrony narodowej nie będzie już określał szczegółowych zadań i uprawnień prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych, a także trybu udzielania pełnomocnictw, systemu audytu i kontroli wewnętrznej.

Premier będzie powoływał prezesa Agencji na wniosek ministra obrony narodowej. Z kolei prezes Agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji i ich zastępców. Prezes Agencji będzie mógł też powoływać i odwoływać osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa Agencji. Regulacja ta umożliwi mu efektywne i szybkie dobieranie kadry.

Nowe przepisy wzmacniają także pozycję Rady Nadzorczej AMW, co przekłada się na przyznanie jej prawa do udzielania absolutorium prezesowi Agencji (dotychczas było to prawo ministra obrony narodowej). W sytuacji nieudzielania absolutorium przez Radę Nadzorczą – minister obrony narodowej będzie mógł odwołać prezesa Agencji. Rozwiązanie to usprawni to podejmowanie decyzji w sprawach personalnych dotyczących kierownictwa Agencji.

Zgodnie z nowymi regulacjami, prezes Agencji i jego zastępcy, dyrektorzy oddziałów regionalnych i ich zastępcy, a także inne osoby powołane na stanowiska kierownicze w biurze prezesa Agencji – będą zatrudnieni na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Minister obrony narodowej będzie określał wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla prezesa i jego zastępców oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej członków.

W ramach działań usprawniających działanie Agencji Mienia Wojskowego, określono zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Zmiana wynika z poszerzenia uprawnień Agencji, która na podstawie decyzji ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych będzie mogła nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania (mogą być użyte do celów wojskowych i cywilnych). Podobne rozwiązania prawno-organizacyjne wprowadzono w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech, co zapewnia aktywne uczestnictwo administracji rządowej tych państw we wspieraniu eksportu sprzętu wojskowego.

Nowe przepisy zapewnią też ministrowi obrony narodowej możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W nowych regulacjach doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec Agencji. Agencja Mienia Wojskowego powstała w 2015 r. z połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Zmienione przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.