W piśmie, do którego dotarło Prawo.pl, wskazano, że Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadal będzie zapewniał pomoc i konsultacje w zakresie m.in. stosowania zabezpieczeń majątkowych czy tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Co więcej, zmiany w koordynacji mają też objąć pozostałe rodzaje przestępstw, którymi zajmuje się departament.

Czytaj: Prokurator Krajowy deleguje swoje uprawnienia do przedłużania śledztw >>

O czym nie trzeba będzie informować?

Zgodnie z pismem dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej uchylony zostaje obowiązek dotyczący informowania o każdym przypadku zarejestrowania w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zawiadomienia złożonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nadanej sprawie sygnaturze oraz podjętych czynnościach i przyjętej kwalifikacji prawnej.

Podobnie ma być w przypadku obowiązku informowania o wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z uzyskiwaniem wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach programów Tarcza Finansowa z PFR dla MŚP i Tarcza Finansowa z PFR dla Dużych Firm oraz o podejmowanych w tych sprawach czynnościach.

Kolejną grupą są sprawy z zakresu dystrybucji leków. Prokuratury nie będą musiały przekazywać danych odnoszących się do postępowań, których przedmiotem pozostaje mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, a także na bieżąco zbierać informacji o tego typu sprawach i badać kompletność materiału dowodowego i prawidłowość podjętej decyzji merytorycznej w sprawach, w których podjęto decyzje o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. Zwolniono ich też z obowiązku przesyłania na bieżąco do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej informacji z badania tak zakończonych spraw.

Zabezpieczenia majątkowe priorytetem

Wskazano równocześnie, że w departamencie nadal będą prowadzone analizy, przy użyciu systemu PROK-SYS (prokuratorskiego), w zakresie stosowania
w prokuraturach środka przymusu w postaci zabezpieczenia majątkowego, przede wszystkim odnośnie ilości wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, wartości zajętego majątku, a także dynamiki zmian.

- Mając przy tym na uwadze wagę i znaczenie środka przymusu w postaci zabezpieczenia majątkowego proszę Państwa prokuratorów o zapewnienie poprzez m.in. właściwe wykonywanie czynności nadzoru wewnętrznego przez kierowników podległych Państwu poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zarówno prawidłowego poziomu stosowania zabezpieczeń majątkowych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i należytej aktywności w tym zakresie prokuratorów w toku postępowania sądowego, ukierunkowanej na weryfikacje, także w drodze środków zaskarżenia, decyzji podejmowanych odnośnie zabezpieczeń majątkowych przez sąd - czytamy w piśmie do prokuratorów regionalnych.

 

Mniej biurokracji? Prokuratorzy sceptyczni

Część prokuratorów decyzje przyjmuje z ulgą. Podkreślają, że zmniejsza niepotrzebną biurokrację. Część rozmówców Prawo.pl ma jednak wątpliwości.

- De facto zniesienie obowiązków informacyjnych może oznaczać likwidację koordynacji w zakresie: odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wyłudzenia subwencji i świadczeń z tytułu programów pomocowych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym dla przedsiębiorców z powodu pandemii SARS-CoV-2 (tzw. tarcz finansowych), przestępczości ubezpieczeniowej, postępowań inicjowanych zawiadomieniami złożonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - mówi jeden z warszawskich prokuratorów.

Dodaje, że celem wcześniejszych zarządzeń dotyczących obowiązku informowania miało być m.in. niedublowanie czynności procesowych, w konsekwencji przyspieszenie postępowania, jak też ograniczenie ryzyka wystąpienia przesłanki powagi rzeczy osądzonej w odniesieniu do czynu ciągłego, a co za tym idzie niemożności przypisania sprawcom kolejnych zachowań. - Przykładowo informacja, czy została zabezpieczona dokumentacja finansowo-księgowa, w jakim zakresie i w jakich podmiotach występujących w łańcuchach transakcji, umożliwi zaniechanie powielania przeszukań i zatrzymanie rzeczy u tych samych podmiotów. Koordynacje miały prowadzić do wymiany informacji uzyskanych w ramach postępowań przygotowawczych pomiędzy prokuratorami prowadzącymi śledztwa, w ramach których weryfikowana jest działalność tych samych podmiotów lub osób. Ostatecznie wymiana tej wiedzy miała prowadzić do łączenia poszczególnych spraw, ale również pożądanym efektem byłoby udostępnienie innym jednostkom informacji, czy szeroko rozumianych ustaleń faktycznych, tj. m.in. jakie konkretnie osoby odpowiadają za przestępczy proceder, jak został zorganizowany mechanizm przestępczy, jaka była rola poszczególnych osób - kto jest organizatorem, kto wyłożył pieniądze, kto organizuje i zarządza tzw. słupami, kto jest beneficjentem korzyści majątkowych, jak również dokładnych przepływów środków finansowych, kierunku zasilania i obciążania, wypłat innych korzyści z przestępstw - dodaje.