W skład Zespołu weszli:
1) Jerzy Karbowski, dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych – Przewodniczący Zespołu;
2) dr Rafał Reiwer, sędzia, zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji – zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich;
4) Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu Legislacyjnego;
5) Sylwia Dorau-Cichoń, sędzia, Kierownik Zespołu do spraw Projektów Finansowanych z Funduszy Pomocowych w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości;
6) Robert Typa, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.
W pracach Zespołu uczestniczą stali eksperci wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa:
1) Jan Kremer, sędzia;
2) Gabriela Ott, sędzia;
3) Andrzej Adamczuk, sędzia;
4) dr Sebastian Zawadzki.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu, który w szczególności:
1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;
2) przydziela zadania członkom Zespołu;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;
4) zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, w szczególności ekspertów, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2015 r.