Zastępca prezydenta Mielca Mieczysław W. wystąpił do sądu pracy przeciwko Urzędowi Miasta o wynagrodzenie i przywrócenie do pracy z powodu skrócenia terminu wypowiedzenia. Powództwo dotyczyło żądania 28 tys. 410 zł.
Powód został powołany na stanowisko 22 grudnia 2010 r., cztery lata później wybrano go na radnego. W 2014 r. złożył wniosek o urlop bezpłatny, który został mu udzielony.
Tymczasem został wybrany nowy prezydent miasta, który powołał swoich zastępców i 8 stycznia 2015 r. wypowiedział Mieczysławowi W. umowę o pracę.

Oddalenie przedwczesnego powództwa
Sąd I instancji oddalił powództwo, podobnie jak i sąd drugiej instancji, twierdząc, że jest ono przedwczesne. Dlatego że powód jest pracownikiem chronionym ze względu na art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi on, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.
Sądy stanęły na stanowisku, że umowa o pracę nie została jeszcze rozwiązana, a termin na wypowiedzenie rozpocznie się po zakończeniu kadencji radnego.

Stanowiska stron
Wiceprezydent zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do Sądu Najwyższego. W kasacji jego pełnomocnik adwokat Marek Tatarczuk zaznaczył, że sytuacja jest nietypowa: z dniem odwołania pracownika, powołany jest inny podmiot na to samo stanowisko. Zatem nie trafny jest pogląd, że należy oceniać problem na zakończenie kadencji.

Czytaj też>> Wiceminister o nowym kodeksie pracy: nie ma możliwości, by został przyjęty w tej kadencji
 

Według pozwanego miasta i jego pełnomocnika radcy prawnej Joanny Grabiec, nie ma przeszkód do odwołania wiceprezydenta trzy miesiące po wygaśnięciu mandatu radnego, zgodnie z art. 72 kodeksu pracy. Mówi on, że jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu.

Stosunek nie jest rozwiązany
Sąd Najwyższy 11 kwietnia br. oddalił skargę wiceprezydenta. W wyroku z 11 kwietnia br. stwierdził, że celem art. 72 kodeksu pracy jest funkcja ochronna pracownika przebywającego na urlopie lub w razie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
- Skarga nie jest zasadna. Wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne dopiero po wygaśnięciu mandatu radnego - powiedział sędzia sprawozdawca Piotr Prusinowski. - Ponadto, jeśli idzie o relację ustaw szczególnych z kodeksem pracy, to art. 5 kp nie wyklucza stosowania art. 72 kp. Według art. 5 kp, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. 

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas, Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy.


SN podkreślił, że stosunek pracy między stronami nie jest rozwiązany. A odwołanie dotknięte było wadą, gdyż zabrakło zgody rady gminy. Powód mógłby starać się w przyszłości o odszkodowanie, ale w tym wypadku skoro obstawał przy przywróceniu do pracy, to sąd nie może przyznać żądanej sumy.

Sygnatura akt III PK 38/17, wyrok z 11 kwietnia 2018 r.