Wątpliwości Sądu Apelacyjnego co do ważności weksla powstały na tle następującego stanu faktycznego. Powód oraz pozwany byli wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czytaj też>>SN: wystawca weksla może..

Umowa sprzedaży udziałów
W 2011 r. powód zawarł z pozwanym umowę sprzedaży udziałów w spółce, określając w niej ilość udziałów oraz wartość każdego udziału.
W związku z dokonaną sprzedażą pozwany wręczył powodowi szereg weksli wypełnionych własnoręcznie przez pozwanego i przez niego podpisanych. Wszystkie weksle miały określone terminy zapłaty.
Dodatkowo pozwany podpisał i wręczył powodowi weksel in blanco, na którym oprócz podpisu pozwany wpisał jedynie cyframi oraz słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy. Weksel w takiej postaci wypełniony został po to, aby powód w dowolnym terminie, w razie braku gotówki, mógł go wypełnić. Wszystkie weksle i rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane były w walucie polskiej.
Sporny weksel, oprócz podpisu oraz sumy wpisanej cyframi i słownie przez pozwanego, wypełniony został przez powoda. Powód wpisał też nazwę waluty po kwocie 250 000, mianowicie dopisał słowo „złotych”.

Nakaz zapłaty
Powód D. B. domagał się orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zapłaty na jego
rzecz przez pozwanego J. L. kwoty 250 tys. zł z ustawowymi odsetkami od 1 marca 2013 r. do dnia zapłaty. Do pozwu dołączył weksel, w którego prawym górnym rogu jako sumę wekslową wskazano 250 tys. zł. Natomiast w przyrzeczeniu zapłaty napisano cyfrowo i słownie kwotę 250 tys. zł.
Nakazem zapłaty z 21 marca 2013 r. wydanym w postępowaniu nakazowym sąd okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda tę kwotę z ustawowymi odsetkami od 1 marca 2013 r. oraz
10 tys. 342 zł tytułem kosztów postępowania.
W zarzutach od nakazu zapłaty pozwany wniósł o uchylenie tego nakazu w całości i oddalenie powództwa. Nakazowi temu skarżący zarzucił: brak legitymacji powoda w związku z posługiwaniem się przez niego wekslem nie pochodzącym od pozwanego lub wekslem bezprawnie nabytym. Według J.L. weksel jest nieważny, gdyż weksel nie ma właściwie zapisanego miejsca płatności weksla.
Powód wniósł o utrzymanie nakazu zapłaty w mocy, podnosząc, że weksel jest ważny.

SO: weksel jest ważny
Wyrokiem z 19 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w S. utrzymał zaskarżony nakaz w całości i orzekł, że weksel jest ważny. Sąd wskazał, że strony dokonywały rozliczeń udziałów w spółce w walucie polskiej, wobec czego tylko ta waluta mogła być wpisana po wypełnieniu weksla przez powoda. W ocenie sądu powód posiadając weksel in blanco był uprawniony do wpisania nazwy waluty na mocy porozumienia, z którego wynikało, że przy użyciu weksli nastąpi rozliczenie z pozwanym po przerwaniu współpracy. Wszystkie inne weksle wystawione przez pozwanego także opiewały na walutę polską.
Wyrok ten jednak pozwany zaskarżył w całości.
Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości, które przedstawił Sądowi Najwyższemu. Pytanie brzmiało: Czy brak oznaczenia w dokumencie weksla nazwy waluty, w jakiej ma być płatna suma wekslowa, w bezwarunkowym poleceniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, powoduje nieważność weksla w świetle Prawa wekslowego, w sytuacji, gdy nazwa tej waluty zamieszczona została poza osnową weksla jedynie w oznaczeniu sumy wekslowej w prawym górnym narożniku blankietu wekslowego?

Uchwała SN
Sąd Najwyższy podjął uchwałę:
Brak określenia waluty, w której ma nastąpić zapłata oznaczonej sumy pieniężnej, w samym poleceniu lub przyrzeczeniu zapłaty tej sumy nie powoduje nieważności weksla. W sytuacji gdy nazwa waluty znajduje się w oznaczeniu sumy pieniężnej zamieszczonym, zgodnie z utrwaloną praktyką, w prawym górnym rogu dokumentu weksla.

Sygnatura akt III CZP 11/14, uchwała 3 sędziów z 17 kwietnia 2015 r.

ID produktu: 40158001 Rok wydania: 2011
Autor: Izabela Heropolitańska
Tytuł:
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz