Marek M. 11 czerwca 2013 r. został uznany winnym prowadzenia auta po pijanemu, za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres pięciu lat próby.

Zakaz prowadzenia pojazdów po raz drugi
Orzeczono również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres czterech lat. Sąd wiedział, ż wcześniej w 2006 r. Marek. M. został skazany wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego za nieumyślne spowodowanie wypadku po pijanemu (art. 178 § 1 k.k.) Wymierzona została mu za ten czyn kara 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na trzyletni okres próby. Orzeczono także wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na trzy lata. Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy 8 stycznia 2007 r.

Kasacja na korzyść skazanego
Od ostatniego wyroku kasację na korzyść skazanego wniósł Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, zarzucając rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie przepisu prawa ( art. 178 § 4 k.k.). Chodziło o to, że poprzednie skazanie uległo zatarciu z mocy prawa, wiec nie było podstaw do zaostrzenia kary.
Podnosząc ten zarzut Minister Sprawiedliwości wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Uchylenie wyroku
SN uznał, że kasacja ministra była słuszna. Według kodeksu karnego skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, chyba, że orzeczono wobec skazanego środek karny – wtedy zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem. Stosowne obliczenia prowadzą do wniosku, że zatarcie skazania w tej sprawie nastąpiło 9 lipca 2010 r., a więc na blisko 2 lata przed datą popełnienia czynu, który był przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym. Wobec tego nie było możliwe w tej sprawie zakwalifikowanie zachowania Marka M. dodatkowo z przepisu art. 178a § 4 k.k.
W tej sytuacji należało uchylić wyrok Sądu Rejonowego  z 11 czerwca 2013 r. W ponownym postępowaniu Sąd Rejonowy uwzględni fakt zatarcia skazania i wynikające z tego konsekwencje.

Sygnatura  akt II KK 348/16, wyrok z 24 listopada 2016 r.
 

Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu
Dagmara Milewicz-Bednarska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł