Projekt zakłada, że jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego określonym w kpk, prezes sądu dyscyplinarnego odmawia jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania wniosku. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego.

Zgodnie z opinią RPO
Wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 80 par. 2b ustawy o ustroju sądów powszechnych z ustawą zasadniczą wniósł do TK w 2008 roku ówczesny rzecznik praw obywatelskich. Działanie to miało na celu uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym.
Trybunał Konstytucyjny orzekł 27 października 2010 r, że art. 80 par. 2b zdanie pierwsze u.s.p., rozumiany w ten sposób, że „oczywista bezzasadność wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej” obejmuje również zagadnienie wymagające zasadniczej wykładni ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Dotychczas jako „oczywiście bezzasadny” uważany był wniosek o uchylenie immunitetu sędziom stanu wojennego.

Zasada określoności
Punktem wyjścia dla swych rozważań TK uczynił przypomnienie, że konstytucyjna zasada określoności przepisów prawa determinuje przede wszystkim obowiązek ustawodawcy zachowania „(…) należytej poprawności, precyzji i jasności przepisów prawnych. Przepisy powinny być konstruowane poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego.
Nakaz określoności przepisów nie wyklucza jednak stosowania w systemie prawnym klauzul generalnych i pojęć nieostrych, a więc zwrotów niedookreślonych.” Zdaniem Trybunału „posługiwanie się w prawie pojęciami nieostrymi nie można a priori traktować jako uchybienia legislacyjnego.
Projekt ten jest powtórzeniem inicjatywy legislacyjnej Senatu z poprzedniej kadencji. Wówczas rozwiązanie parlamentu przeszkodziło w uchwaleniu tej nowelizacji.