Projektowana przez senatorów nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wprowadza do słowniczka ustawowego definicję: „drzewa”, „krzewu” oraz „żywotności drzewa lub krzewu”.
Drzewo według projektu nazwano – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym lub kilku pędach głównych (pniach) i gałęziach tworzących koronę, kiedykolwiek podczas rozwoju rośliny. Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie tworząca pnia ani korony, nie będąca pnączem.
Ponadto przewiduje możliwość nakładania przez organy ochrony przyrody w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.
Wskazuje także elementy, jakie obligatoryjnie powinno zawierać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Rozszerza  zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań prawnych zmierzających do ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. Najwyższa Izba Kontroli w 2014 r. przeprowadziła kontrolę i ustaliła, ze konieczne jest ustalenie kompensacji przyrodniczej w przypadku usuwania drzew.
Jak wynika ze stanowiska NIK przekazanego marszałkowi Senatu zaproponowane w informacji o wynikach kontroli zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody są zbieżne z propozycjami zmian zawartymi w rządowym projekcie. Obecnie projekt rządowy znajduje się na etapie pierwszego czytania. NIK postulował , by określić przesłanki, jakimi powinien się kierować organ uzależniając wydanie zgody na wycinkę drzew lub krzewów od posadzenia nowych drzew.
Nowelizacja miałaby wejść w życie w terminie dwóch tygodni.