Projekt ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. (sygn. akt K 31/12). Wówczas TK sprawdzał zgodność z ustawą zasadniczą przepisów nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011 r. nr 203, poz. 1192), które wprowadzały m.in. menedżerski model zarządzania sądami.
– Środowisko sędziowskie powinno mieć większy wpływ na odwoływanie dyrektorów. Ten bowiem jest organem sądu – uzasadniał wyrok TK Stanisław Biernat, sędzia sprawozdawca.
„W tym kontekście przyznanie zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji i prezesowi sądu wyłącznie kompetencji o charakterze opiniodawczym/wnioskodawczym, bez prawnego związania ministra treścią opinii/wniosku, a nawet formalnego obowiązku odniesienia się do zajętego stanowiska czy udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy, powoduje, iż kontrola czynnika sędziowskiego (...) nad należytym wykonywaniem przez dyrektora sądu powierzonych mu zadań nie jest wystarczająca” – napisał projektodawca w uzasadnieniu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna